Plánované projekty

Investiční akce v naší obci

V této sekci budete informováni o realizovaných, probíhajících, či plánovaných investičních akcích v naší obci.


Komunitní knihovna

     Připravovaný projekt schválený dne 6.2.2020 zastupitelstvem obce. Předpokládané náklady v celkové výši 1.082.174Kč vč. DPH, z toho dotace ve výši 95% uznatelných nákladů. Zdroj dotace:  MAS Pomalší – IROP – Podpora sociálních služeb

Náplň činnosti Komunitní knihovny Vidov:

- knihovna podle zákona č.257/2001 Sb.  v pl.znění, výměnný knižní fond s Jihočeskou vědeckou knihovnou

- sezónní infocentrum pro návštěvníky obce a regionu

- bezbariérová volební místnost

- výstavy - fotosoutěž Vidov mýma očima, výtvory dětí z výtvarných kroužků, fotografie, obrazy apod.

- doplňkový prodej regionálních knih, map nebo produktů

- jako další službu pro občany možno zřídit předprodej vstupenek CB systém

- pořádání akcí pro veřejnost dle zájmu a potřeby – diskuse k aktuálním tématům, promítání, čtení atd.

- externí sociální poradenství dle zájmu (Městská charita, THEIA o.p.s. apod.)

     Realizací projektu dojde k výraznému technickému zhodnocení dnes nevyužitého obecního objektu (zateplení, plynové vytápění) a rozšíření služeb pro obyvatele obce. Vzhledem k podílu obce na dotaci 5% se jedná o vysoce efektivní využití externích zdrojů k rozvoji. Byla by škoda tuto možnost nevyužít i vzhledem k tomu, že končí programovací období EU 2014 – 2020. Jak budou nastaveny možnosti dotací EU v období 2021-2027 a kdy bude možnost čerpání je zatím nejisté i v souvislosti s probíhající pandemií koronaviru.

VizualizaceKnihovna půdorysInteriér

 

 


Chodník podél silnice III.třídy (S155/23)

    Na rok 2021 je plánována výstavba chodníku, konkrétně chybějícího úseku mezi návsí a vjezdem do areálu bývalé úpravny vody. Tento úsek má označení 2.část, I.etapa a je součástí dlouhodobého projektu výstavby chodníků podél silnice III. třídy v obci, rozděleného na jednotlivé etapy. V letošním roce byly v rámci výstavby vodovodu a kanalizace osazeny obrubníky a uliční vpustě. V příštím roce bude realizována opěrná zídka a vlastní povrch chodníku, včetně úpravy autobusové zastávky. Předpokládané náklady stavby jsou 1,9 mil. Kč. Žádost o dotaci je možné podat na Státní fond dopravní infrastruktury, kde lze získat až 70% z uznatelných výdajů.  

Situační nákres


Rozšíření VO

     Projekt zahrnuje celkem tři lokality v obci, kde dosud chybí veřejné osvětlení. Celkem je počítáno s osazením 9ks svítidel ve třech lokalitách. První je účelová komunikace v lokalitě zahrádek, kde jsou trvale obydlené objekty, zde je počítáno s osvětlením celé komunikace a osazením 5ks svítidel. Další lokalitou je část místní komunikace „Pod Horou” směrem k lesu, kde budou doplněna dvě svítidla. Posledním místem je doplnění 2ks svítidel u silnice III.třídy na severním okraji obce. Celkové nakłady dosahují 700tis. Kč, na tento projekt je možné podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

Foto lokalita 1. a 2.Foto lokalita 3.


Odvodnění dešťových vod v lokalitě řadovek

     Připravovaný projekt počítá s odvedením dešťových vod z této lokality do otevřeného příkopu na okraji zástavby a dále do stávajícího příkopu podél silnice III.třídy. Nově navržený příkop podél polní cesty bude sloužit zároveň jako zasakovací těleso pro srážkové vody, které nyní odtékají dešťovou kanalizací směrem k ČOV a následně přímo do řeky. Zvýší se tak retence vody v krajině. V rámci projektu budou dešťové svody ze střech a komunikací v místě křižovatky u odbočení k bytovému domu odpojeny od dešťové kanalizace a odvedeny do výše uvedeného otevřeného příkopu. Dojde tak ke zlepšení situace při přívalových srážkách, kdy dešťová kanalizace kapacitně nestačí odvést vodu a dochází k ohrožení nebo i zaplavení nemovitostí v dolní části lokality (zvláště č.p.152, 153 a 156). Předpokládané nakłady cca 1mil. Kč. 

Situační nákresZáplava při přívalových deštích


Rekonstrukce panelové komunikace

     V současnosti je zadán projekt pro stavební povolení. Počítá se s celkovou rekonstrukcí povrchu v úseku mezi letos vybudovanou úpravou křižovatky u Spolkového domu a silnicí III.třídy. Projekt bude zahrnovat celkové řešení komunikace podle současně používaných kritérií pro komunikace v obytné zóně (zpomalení průjezdu, odvodnění apod.). S realizací lze počítat v roce 2022, celkové nákłady nejsou v současné době známy.