Zápisy ze zasedání 2019

Zápis č.8 z jednání zastupitelstva z 16.12.2019

Výpis usnesení:

č.51/19 – OZ schvaluje podání žádosti o bezúročnou půjčku z Fondu podpory investic JVS na rok 2020 ve výši 3 000 000Kč a pověřuje starostu jednáním v této věci.

č.52/19 – OZ schvaluje dopracování projektu vodovodu a kanalizace tak, aby kapacitně řešil i případné napojení objektu bývalé úpravny vody, který je v majetku obce a kde se předpokládá jeho budoucí využití.

č.53/19 – OZ schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 567/29 o výměře 102 m2 , ostatní plocha, silnice v k.ú. Vidov, oddělené na základě geometrického plánu č.    498-229/2019  ze dne 15.11. 2019 z pozemkové parcely č. 567/1 k. ú. Vidov pod chodníkem a jeho přijetí do majetku obce od Jihočeského kraje a pověřuje starostu jednáním v této  věci a podpisem darovací smlouvy.

č.54/19 – OZ schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu „Úprava křižovatky v obytné zóně“ . Vítězem VŘ je firma Ertl Milan s nabídkovou cenou 876 246 Kč včetně DPH. OZ pověřuje    starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou. Podmínkou realizace je získání dotace z POV JK.

č.55/19 – OZ schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2020 s Dopravním podnikem města Č.Budějovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č.56/19 - OZ schvaluje cenu vodného a stočného ve dvousložkové formě pro rok 2020. Cena vodného činí 37,42 Kč bez DPH, cena stočného je stanovena na 40,34Kč bez DPH. Ceny      pevných složek dle průtoku vodoměrů zůstávají nezměněny.

č.57/19 - OZ schvaluje následující ceny svozu odpadu pro rok 2020: týdenní svoz 3.100 Kč, čtrnáctidenní 1.900 Kč, měsíční 1.000 Kč, kontejner 1100l 20.000 Kč, jednorázový svoz (ucho) 100  Kč, pytel na odpad 110 Kč.

č.58/19 – OZ schvaluje Rozpočet obce na rok 2020.

č.59/19 – OZ schvaluje Rozpočtový výhled obce 2021-2024.

č.60/19 – OZ schvaluje souhlasné prohlášení o vzniku vlastnického práva k pozemku p.č.42/15 o celkové výměře 6m2 a pověřuje starostu podpisem prohlášení.

č.61/19 – OZ schvaluje termín uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 47/3 a p.č. 25/8 v k.ú. Vidov mezi obcí a p. Fiedlerem, který pozemky užívá, do příští schůze OZ.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-schuze-oz-z-16.12.2019.mp3 205013.7 Kb
zapis-c.8-z-16.12.2019.pdf 166.7 Kb