Zápisy ze zasedání 2020

Zápis č.1 z jednání zastupitelstva z 6.2.2020

Výpis usnesení:

č.1/20 – OZ schvaluje prodej pozemků díl „a“ z pozemku p.č.116/1 v k.ú. Vidov o výměře 2 m2 a díl „b“ z pozemku č.113/2 v k.ú. Vidov o výměře 1 m2 oddělené geometrickým plánem č.495-101/2019 za cenu 200Kč/m2. Návrh na vkald uhradí kupující, ostatní náklady spojené s prodejem hradí obec. OZ pověřuje starostu jednáním v této věci a podpisem kupní smlouvy.

č.2/20 – OZ schvaluje provedení mimořádné inventarizace dřeva do příští schůze OZ.

č.3/20 – OZ schvaluje podání žádosti z programu MMR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v celkové výši do 500tis. Kč bez DPH na doplnění a rozšíření vybavení o dětské, workoutové a venkovní fitness prvky. OZ pověřuje starostu jednáním v této věci.

č.4/20 – OZ pověřuje výběrovou komisi realizací VŘ na doplnění herních prvků na dětské hřiště, venkovní fitness prvky a workoutové hřiště do příští schůze OZ.

č.5/20 – OZ souhlasí s koncepcí projektu „Komunitní knihovna Vidov“ a schvaluje podání žádosti o dotaci po vypsání Výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Pomalší – IROP – Podpora sociálních služeb na projekt Komunitní knihovna Vidov v celkové výši 1.082.174Kč vč. DPH. Projekt nebude realizován bez přiznání dotace.

č.6/20 – OZ schvaluje záměr vybudování vodovodu ke skladu nářadí u rybníka Jakub a předložení potřebných dokladů k realizaci záměru na některé z příštích schůzích OZ.

č.7/20 - OZ pověřuje zastupitele M. Dvořáka organizací úklidu klesti po těžbě dřeva v obecním lese a zabezpečením výsadby s případným využitím dotace ve spolupráci s odborným lesním hospodářem panem Janečkem. Termín úklidu je do 31.5. 2020, termín výsadby do 31.12.2020. Za realizaci odpovídá zastupitel M.Dvořák, náklady spojené s úklidem a výsadbou hradí obec.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-oz-z-6.2.2020-body-c.1-8.mp3 150336.3 Kb
audiozaznam-oz-z-6.2.2020-body-c.9-13.mp3 241945.8 Kb
zapis-c.1-z-6.2.2020.pdf 171.7 Kb