Odpadové hospodářství

Systém nakládání s odpady v obci

        Po rozkliknutí kapitoly "Odpadové hospodářství" naleznete několik podmenu týkající se nakládání s odpady v naší obci. Získáte tak informace o termínech svozu komunálního odpadu, svozu separovaného odpadu a informace týkajíjící se provozu sběrného dvora a další důležité informace. 

      V souvislosti se změnou zákona o odpadech přechází naše obec od 1.1.2022 na nový systém nakládání s odpady. Nový systém umožní občanům separaci odpadů od domu do vlastních nádob (plast, papír, bio), hnízda s kontejnery budou určena pouze pro potřeby bytových domů (budou instalovány uzamykatelné kóje), majitelé chat budou mít k dispozici kontejnery na komunál, plasty a papír uzamčená číselným zámkem (majitelé obdrží číselný kód). Nádoby na separaci budou pořízeny na náklady obce a formou bezplatné zápůjčky budou předány občanům, kteří o ně projeví zájem.
      Komunální odpad bude vyvážen v pravidelných 14 denních intervalech, stejně i bioodpad, plasty a papír budou vyvážena jednou měsíčně dle svozového kalendáře.
     V souvislosti se zavedením nového systému, vzniká od 1.1.2022 osobám, které jsou přihlášené v obci nebo vlastní nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce, poplatková povinnost za obecní systém odpadového hospodářství. 
     Poplatek činí 600Kč na kalendářní rok.
     Pro fyzické osoby přihlášené v obci je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. 

     Pro vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
     Poplatková povinnost za nezletilého přechází na jeho zákonného zástupce, či opatrovníka.

     Osvobození od poplatku dle platné Obecně závazné vyhlášky obce Vidov č.1/2021 je nutné uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti (poplatková povinnost pro osoby uvedené v předchozích odstavcích vzniká k 1.1.2022). 

     Občané budou mít samozřejmě i nadále možnost využívat komunitní kompostárnu i sběrný dvůr (PONDĚLÍ, ČTVRTEK od 17 do 19:00, každou SOBOTU od 9 do 11).
    V rámci zvyšování komfortu při styku obecního úřadu s veřejností, bude od ledna v provozu služba umožňující platbu poplatků obecnímu úřadu on-line. V průběhu ledna obdrží všichni trvale hlášení obyvatelé Vidova do schránek informace k platbám poplatků za odpady a za psy. Každý trvale hlášený obdrží stálý variabilní kód, který bude používat při platebních operacích s obecním úřadem a který umožní spárování plateb s poplatníkem v účetnictví obce. Poplatky bude i nadále možno platit na obecním úřadu (hotově nebo kartou). 
     Poplatky za odpady on-line bude možné platit ihned po obdržení variabilního symbolu pro platby poplatků. Samolepka na popelnici bude doručena do Vaší schránky do 15 dnů od přijetí platby na obecní účet. 
Poplatky bude i nadále možno platit na obecním úřadu (hotově nebo kartou), vzhledem k přechodu na nový systém, budou platby na obecním úřadu přijímány až od 1.2.2022. 
Až do 31.3.2022 budou po dohodě se svozovou firmou vyváženy nádoby na komunální odpad i bez samolepek. Nádoby, které nebudou po 31.3. označeny samolepkou, svozová firma NEVYVEZE. 
 
     Za komplikace spojené s přechodem na nový systém poplatků se omlouváme, nicméně jsme přesvědčeni, že nový systém plateb bude pro Vás komfortnější.