Odpadové hospodářství

Systém nakládání s odpady v obci

        Po rozkliknutí kapitoly "Odpadové hospodářství" naleznete několik podmenu týkající se nakládání s odpady v naší obci. Získáte tak informace o termínech svozu komunálního odpadu, svozu separovaného odpadu a informace týkajíjící se provozu sběrného dvora a další důležité informace. 

      V souvislosti se změnou zákona o odpadech přechází naše obec od 1.1.2022 na nový systém nakládání s odpady. Nový systém umožní občanům separaci odpadů od domu do vlastních nádob (plast, papír, bio), hnízda s kontejnery budou určena pouze pro potřeby bytových domů (budou instalovány uzamykatelné kóje), majitelé chat budou mít k dispozici kontejnery na komunál, plasty a papír uzamčená číselným zámkem (majitelé obdrží číselný kód). Nádoby na separaci budou pořízeny na náklady obce a formou bezplatné zápůjčky budou předány občanům, kteří o ně projeví zájem.
      Komunální odpad bude vyvážen v pravidelných 14 denních intervalech, stejně i bioodpad, plasty a papír budou vyvážena jednou měsíčně dle aktuálního svozového kalendáře.
     V souvislosti se zavedením nového systému, vznikla od 1.1.2022 osobám, které jsou přihlášené v obci nebo vlastní nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce, poplatková povinnost za obecní systém odpadového hospodářství. 
     Poplatek je hrazen jenou ročně, v úředních hodinách na OÚ (hotově, či kartou) nebo elektronicky s příslušným variabilním symbolem. Aktuální výši poplatku naleznete ZDE.
     Pro fyzické osoby přihlášené v obci je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. 

     Pro vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
     Poplatková povinnost za nezletilého přechází na jeho zákonného zástupce, či opatrovníka.

     Osvobození od poplatku dle platné Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství účinné od 1.1.2024 (celé znění naleznete na: https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani) je nutné uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti. 

     Občané budou mít samozřejmě i nadále možnost využívat sběrný dvůr (PONDĚLÍ, ČTVRTEK od 17 do 19:00, každou SOBOTU od 9 do 11) a kontejnery na větve a bio vedle sběrného dvora.
    

V systému odpadového hospodářství obce dojde několika změnám:

 • Pozor!!! Od příštího roku se přestávají vydávat samolepky na nádoby na komunální odpad. Povinnost úhrady poplatku je do 31.3.. Po tomto datu budou nemovitosti bez zaplaceného poplatku nahlášeny svozové firmě, která přestane vyvážet všechny druhy odpadu (komunál, plasty, papír, Bio). Osoby, které nebudou mít k 31.3. poplatek uhrazen, nemohou využívat ani služeb sběrného dvora.
   
 • Nově se od poplatku osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která se zdržuje mimo území obce po dobu alespoň 300 dnů v kalendářním roce.
   
 • Dále se od poplatku osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území obce, přičemž tato osoba je současně poplatníkem poplatku z důvodu přihlášení dle Článku 2 odst. (1) písm.a) této vyhlášky a nemovitá věc zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci není ani v části poplatkového období přenechána k užívání jakékoli třetí osobě.
 • Od příštího roku se mění svozový den pro papír. Nově bude vyvážecím dnem čtvrtek!!!
   
 • Právnické a podnikající fyzické osoby se i nadále mohou zapojit do obecního systému na základě smlouvy s obcí a komunální odpad mohou odkládat do sběrných nádob nebo ve sběrném dvoře. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku pro příslušný kalendářní rok. Ceník služeb a poplatků naleznete ZDE.
   
 • Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství lze uhradit na obecním úřadě hotově, či kartou nebo převodem na účet č. 33421231/0100, ale pouze s variabilním symbolem, který Vám byl přidělen spolu s poplatkovou povinností již na rok 2023. Variabilní symbol zůstává v platnosti stále, použijte tedy stejný jako u předchozích plateb. Pokud jste ho zapomněli, kontaktujte obecní úřad.
   
 • Nově lze do žlutých nádob na plasty (popelnice, kontejnery) odkládat i nápojové plechovky. POUZE NÁPOJOVÉ!!!!!!!

Svozový kalendář naleznete na webu obce: https://www.vidov.cz/obec/sluzby/odpadove-hospodarstvi/svoz-komunalniho-odpadu-komunal-plasty-papir-b/