Sbor dobrovolných hasičů(SDH)

Sbor dobrovolných hasičů Vidov

     Sbor dobrovolných hasičů ve Vidově vznikl v roce 1925 a svoji činnost ukončil sloučením obcí Vidov a Roudné v roce 1953. Za dobu jeho působení je zaznamenán nemalý počet událostí, kdy byla Hasičská jednota Vidov povolána do akce. Podrobné informace jsou přehledně zpracovány v knize Petra Lexy a Moniky Waldové Vidov 1357 – 2017.

     Rozhodli jsme se navázat na hasičskou tradici v obci a v létě 2020 zaregistrovali Sbor dobrovolných hasičů Vidov jako pobočný spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Cílem činnosti SDH Vidov je:

  1. spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek
  2. vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k zodpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí
  3. podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost
  4. organizovat a podporovat dobrovolnictví
  5. podporovat mezigenerační vztahy a posilovat sousedské vztahy v obci
  6. podílet se na společenském životě v obci

 

Více informací o činnosti SDH na www.sdhvidov.cz nebo na facebookových stránkách SDH Vidov.

Kontaktní údaje:

Starosta SDH Vidov -   Bc. Kamila Frčková       email: starosta@sdhvidov.cz

Jednatelka SDH Vidov -   Bc. Michala Makočová     email: jednatel@sdhvidov.cz