Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

     Jak si mnozí z vás již všimli, byl v naší obci s finanční podporou z fondu OPŽP vybudován nový sběrný dvůr (mezi čističkou odpadních vod a komunitní kompostárnou). Možná jste v médiích zachytili zprávu o změnách zákona o odpadech od ledna 2015. Kromě často medializované změny ohledně sběren kovů, kdy nebude fyzickým osobám vyplácena hotovost za kovový šrot, je pro nás pro všechny důležitější jiná změna. Od roku 2024 bude v ČR zakázáno ukládat nevytříděný odpad na skládky. Převedeno do praxe to znamená že po tomto roce budeme muset odpady buď využít k recyklaci či kompostování, zbytkový odpad pak bude tříděn před uložením na skládku, což samozřejmě změní výši nákladů oproti současnému vysypání do skládky. Z  těhoto důvodu nabývá nově vzniklý sběrný dvůr na významu a měl by sloužit k tomu, abychom se v příštích deseti letech stihli naučit minimalizovat odpad který bude zbývat v popelnici.

     Provozní doba:
 pondělí  a  čtvrtek 17-19hod., od 5.10. 2019 v sobotu každý sudý týden od 9 do 11hod..

   Obsluha sběrného dvora - M. Kutiš (tel.604 718 898), V.Severin (tel.721 458 367) - pondělí a čtvrtek, D.Andrle(tel.775025215) - soboty

Sběrný dvůr provozuje obec, která zajišťuje chod, odvoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných. Dále je ve sběrném dvoře místo zpětného odběru elektroodpadu Elektrowin a Asekol.  Provoz sběrného dvora běží souběžně se systémem kontejnerů na tříděný odpad (modré, žluté, zelené). To znamená, že budou-li  kontejnery na separovaný odpad již naplněny, lze  vytříděný odpad odevzdat ve sběrném dvoře.

     Ve sběrném dvoře lze odevzdat papír, plast, dřevo, kov, stavební suť, pneumatiky, PET lahve, nebezpečný odpad (akumulátory, oleje, barvy nebo obaly od nich, zářivky apod.), staré elektrospotřebiče.

     Sběrný dvůr je určen pro přebírání odpadů od obyvatel obce Vidov, kteří mají ve správním obvodu obce trvalé bydliště a od majitelů rekreačních budov na území obce. Všechny odpady, včetně nebezpečných, se přijímají na sběrný dvůr zdarma, bez dalších poplatků. Všechny přijaté odpady se stávají majetkem obce a ta bude dále rozhodovat o jejich dalším využití a recyklaci.          

     Pro provoz sběrného dvora a případné další zhodnocení odevzdaných odpadů je nutné odevzdávaný odpad vytřídit před jeho odevzdáním nebo v průběhu přijímání odpadu na sběrný dvůr. Před odjezdem na sběrný dvůr již doma vytřiďte odevzdávaný odpad, velkoobjemový odpad buď ještě doma rozbijete na menší částky (např. nábytek – skříně, gauče, stoly na jednotlivé díly, nebo si vezměte nářadí a rozebrání můžete provést v prostoru dvora).

Základní zásady pro odevzdávání odpadu jsou:

  • Odpad musí být roztříděn tak, aby vznikalo co nejmenší množství směsného odpadu. Tento směsný odpad nelze využít k další recyklaci a musí být draze skládkován.
  • Objemný odpad musí být rozbit nebo rozmontován tak, aby co nejvíce částí bylo možné použít na recyklaci a jen zbývající nepoužitelné části určeny ke skládkování. Obec dává možnost demontovat nebo rozbít objemné kusy v prostoru sběrného dvora – je ale nutné dbát bezpečnosti ostatních osob a udržování pořádku na vymezeném místě.
  • Plasty, krabice tetrapak a podobné objemné odpady – většinou obaly, musí být slisovány, sešlapány tak, abychom v kontejnerech neskladovali a neodváželi vzduch
  • Elektrospotřebiče, jak velké, tak malé, musí být kompletní, včetně přívodních kabelů. Elektrospotřebiče jsou velkým zdrojem recyklovatelných surovin a zdrojem příjmů od jejich zpracovatelů.  Vzhledem k tomu, že např. ledničky obsahují i nebezpečné látky, není možné je ukládat do jiných druhů odpadu a obsluha je oprávněna nepřijmout jejich části nebo nekompletní výrobek. Je nutné, aby ledničky byly s kompresorem, pračky s motory, televize nevybrakované a nerozbité.

     Prosím, pamatujte na to, že zpracování a skládkování odpadů je velice drahé a složité. Další kontroly roztřídění odpadů budou provádět firmy, které budou odpady přebírat k dalšímu zpracování. Odpady, které nepřijmou, budeme muset draze skládkovat, zatímco za vytříděný odpad může obec získat další prostředky na celý systém provozování odpadového hospodářství. Navíc řádné hospodaření s odpady a jejich využití jako recyklovaných surovin uchrání přírodu a životní prostředí pro další generace.   

 Sběrný dvůr       Sběrný dvůr        Sběrný dvůr        Sběrný dvůr        Sběrný dvůr