Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

      S finanční podporou z fondu OPŽP se  podařilo vybudovat v naší obci nový sběrný dvůr (mezi čističkou odpadních vod a komunitní kompostárnou). Připravuje se nový zákon o odpadech, který by měl výrazně zpřísnit ukládání nevytříděného odpadu na skládky. Převedeno do praxe to znamená, že budeme muset odpady buď využít k recyklaci, či kompostování, zbytkový odpad pak bude tříděn před uložením na skládku, což samozřejmě změní výši nákladů(za třídění, za uložení), která se promítne i do cen za svoz komunálního odpadu. Čím více tedy vytřídíme, tím menší by měly být náklady obce a částka, kterou budou občané za platit. Z  těhoto důvodu nabývá nově vzniklý sběrný dvůr na významu a měl by sloužit k tomu, abychom se naučili minimalizovat odpad, který bude zbývat v našich popelnicích.

     Provozní doba sběrného dvora:
 pondělí  a  čtvrtek - 17-19 hodin
 sobota  - 9-11 hodin

   Obsluha sběrného dvora :

 M. Kutiš (tel.604 718 898), V.Severin (tel.608 932 145) - pondělí a čtvrtek,
 
D.Andrle(tel.775 025 215) - soboty

Sběrný dvůr provozuje obec, která zajišťuje chod, odvoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných (motorový i jedlý olej, zbytky barev, akumulátory, zářivky, pneumatiky). Dále jsou ve sběrném dvoře separovány sklo, dřevo, plastové obaly, kovy, polystyren a stavební suť, k dispozici je i kontejner na objemný odpad. Sběrný dvůr funguje i jako místo zpětného odběru pro všechny druhy elektrospotřebičů (Elektrowin a Asekol). 

          Sběrný dvůr je určen pro přebírání odpadů od obyvatel obce Vidov, kteří mají ve správním obvodu obce trvalé bydliště a od majitelů rekreačních budov na území obce. Všechny odpady, včetně nebezpečných, se přijímají na sběrný dvůr zdarma, bez dalších poplatků. Všechny přijaté odpady se stávají majetkem obce a ta bude dále rozhodovat o jejich dalším využití a recyklaci.          

     Pro provoz sběrného dvora a případné další zhodnocení odevzdaných odpadů je nutné odevzdávaný odpad vytřídit před jeho odevzdáním nebo v průběhu přijímání odpadu na sběrný dvůr. Před odjezdem na sběrný dvůr již doma vytřiďte odevzdávaný odpad, velkoobjemový odpad buď ještě doma rozbijete na menší částky (např. nábytek – skříně, gauče, stoly na jednotlivé díly, nebo si vezměte nářadí a rozebrání můžete provést v prostoru dvora).

Základní zásady pro odevzdávání odpadu jsou:

  • Odpad musí být roztříděn tak, aby vznikalo co nejmenší množství směsného odpadu. Tento směsný odpad nelze využít k další recyklaci a musí být draze skládkován.
  • Objemný odpad musí být rozbit nebo rozmontován tak, aby co nejvíce částí bylo možné použít na recyklaci a jen zbývající nepoužitelné části určeny ke skládkování. Obec dává možnost demontovat nebo rozbít objemné kusy v prostoru sběrného dvora – je ale nutné dbát bezpečnosti ostatních osob a udržování pořádku na vymezeném místě.
  • Plasty, krabice tetrapak a podobné objemné odpady – většinou obaly, musí být slisovány, sešlapány tak, abychom v kontejnerech neskladovali a neodváželi vzduch
  • Elektrospotřebiče, jak velké, tak malé, musí být kompletní, včetně přívodních kabelů. Elektrospotřebiče jsou velkým zdrojem recyklovatelných surovin a zdrojem příjmů od jejich zpracovatelů.  Vzhledem k tomu, že např. ledničky obsahují i nebezpečné látky, není možné je ukládat do jiných druhů odpadu a obsluha je oprávněna nepřijmout jejich části nebo nekompletní výrobek. Je nutné, aby ledničky byly s kompresorem, pračky s motory, televize nevybrakované a nerozbité.

     Prosím, pamatujte na to, že zpracování a skládkování odpadů je velice drahé a složité. Další kontroly roztřídění odpadů budou provádět firmy, které budou odpady přebírat k dalšímu zpracování. Odpady, které nepřijmou, budeme muset draze skládkovat, zatímco za vytříděný odpad může obec získat další prostředky na celý systém provozování odpadového hospodářství. Navíc řádné hospodaření s odpady a jejich využití jako recyklovaných surovin uchrání přírodu a životní prostředí pro další generace.   

 Vstupní brána - sběrný dvůr       Sběrný dvůr -garáže        Sběrný dvůr - celkový pohled        Sběrný dvůr - kontejnery na tříděný odpad        Sběrný dvůr - kontejner na nebezpečný odpad