Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

      S finanční podporou z fondu OPŽP se  podařilo vybudovat v naší obci nový sběrný dvůr (mezi čističkou odpadních vod a komunitní kompostárnou). Připravuje se nový zákon o odpadech, který by měl výrazně zpřísnit ukládání nevytříděného odpadu na skládky. Převedeno do praxe to znamená, že budeme muset odpady buď využít k recyklaci, či kompostování, zbytkový odpad pak bude tříděn před uložením na skládku, což samozřejmě změní výši nákladů(za třídění, za uložení), která se promítne i do cen za svoz komunálního odpadu. Čím více tedy vytřídíme, tím menší by měly být náklady obce a částka, kterou budou občané za platit. Z  těhoto důvodu nabývá nově vzniklý sběrný dvůr na významu a měl by sloužit k tomu, abychom se naučili minimalizovat odpad, který bude zbývat v našich popelnicích.

     Provozní doba sběrného dvora:
 pondělí  a  čtvrtek - 17-19 hodin
 každá sudá sobota  - 9-11 hodin

   Obsluha sběrného dvora :

 M. Kutiš (tel.604 718 898), V.Severin (tel.608 932 145) - pondělí a čtvrtek,
 
D.Andrle(tel.775 025 215) - soboty

Sběrný dvůr provozuje obec, která zajišťuje chod, odvoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných (motorový i jedlý olej, zbytky barev, akumulátory, zářivky, pneumatiky). Dále jsou ve sběrném dvoře separovány sklo, dřevo, plastové obaly, kovy, polystyren a stavební suť, k dispozici je i kontejner na objemný odpad. Sběrný dvůr funguje i jako místo zpětného odběru pro všechny druhy elektrospotřebičů (Elektrowin a Asekol).  Provoz sběrného dvora běží souběžně se systémem kontejnerů na tříděný odpad (modré, žluté, zelené). To znamená, že budou-li  kontejnery na separovaný odpad již naplněny, lze  vytříděný odpad odevzdat ve sběrném dvoře.

          Sběrný dvůr je určen pro přebírání odpadů od obyvatel obce Vidov, kteří mají ve správním obvodu obce trvalé bydliště a od majitelů rekreačních budov na území obce. Všechny odpady, včetně nebezpečných, se přijímají na sběrný dvůr zdarma, bez dalších poplatků. Všechny přijaté odpady se stávají majetkem obce a ta bude dále rozhodovat o jejich dalším využití a recyklaci.          

     Pro provoz sběrného dvora a případné další zhodnocení odevzdaných odpadů je nutné odevzdávaný odpad vytřídit před jeho odevzdáním nebo v průběhu přijímání odpadu na sběrný dvůr. Před odjezdem na sběrný dvůr již doma vytřiďte odevzdávaný odpad, velkoobjemový odpad buď ještě doma rozbijete na menší částky (např. nábytek – skříně, gauče, stoly na jednotlivé díly, nebo si vezměte nářadí a rozebrání můžete provést v prostoru dvora).

Základní zásady pro odevzdávání odpadu jsou:

  • Odpad musí být roztříděn tak, aby vznikalo co nejmenší množství směsného odpadu. Tento směsný odpad nelze využít k další recyklaci a musí být draze skládkován.
  • Objemný odpad musí být rozbit nebo rozmontován tak, aby co nejvíce částí bylo možné použít na recyklaci a jen zbývající nepoužitelné části určeny ke skládkování. Obec dává možnost demontovat nebo rozbít objemné kusy v prostoru sběrného dvora – je ale nutné dbát bezpečnosti ostatních osob a udržování pořádku na vymezeném místě.
  • Plasty, krabice tetrapak a podobné objemné odpady – většinou obaly, musí být slisovány, sešlapány tak, abychom v kontejnerech neskladovali a neodváželi vzduch
  • Elektrospotřebiče, jak velké, tak malé, musí být kompletní, včetně přívodních kabelů. Elektrospotřebiče jsou velkým zdrojem recyklovatelných surovin a zdrojem příjmů od jejich zpracovatelů.  Vzhledem k tomu, že např. ledničky obsahují i nebezpečné látky, není možné je ukládat do jiných druhů odpadu a obsluha je oprávněna nepřijmout jejich části nebo nekompletní výrobek. Je nutné, aby ledničky byly s kompresorem, pračky s motory, televize nevybrakované a nerozbité.

     Prosím, pamatujte na to, že zpracování a skládkování odpadů je velice drahé a složité. Další kontroly roztřídění odpadů budou provádět firmy, které budou odpady přebírat k dalšímu zpracování. Odpady, které nepřijmou, budeme muset draze skládkovat, zatímco za vytříděný odpad může obec získat další prostředky na celý systém provozování odpadového hospodářství. Navíc řádné hospodaření s odpady a jejich využití jako recyklovaných surovin uchrání přírodu a životní prostředí pro další generace.   

 Vstupní brána - sběrný dvůr       Sběrný dvůr -garáže        Sběrný dvůr - celkový pohled        Sběrný dvůr - kontejnery na tříděný odpad        Sběrný dvůr - kontejner na nebezpečný odpad