Obecně závazné vyhlášky (OZV)

OZV o veřejném pořádku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBCE VIDOV

č. 2/2003

O VEŘEJNÉM POŘÁDKU

 

 

Zastupitelstvo obce Vidov vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

Vyhláška stanoví zásady péče o životní prostředí, čistotu veřejných prostranství a zajištění veřejného pořádku na území obce Vidov. Fyzické a právnické osoby, stejně jako fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen „osoby“) jsou povinny dodržovat a řídit se ustanoveními tohoto předpisu.

 

 

Čl. 2

Vymezení základních pojmů

 

(1) Za území obce Vidov se podle této vyhlášky považuje celé katastrální území Vidov.

(2) Veřejným prostranstvím jsou všechny místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 1).

(3) Zelení se pro účely této vyhlášky rozumí zejména  sadovnicky upravené plochy zeleně, zeleň v zástavbě, aleje a uliční zeleň.

(4) Rekreační zařízení jsou, pro účely této vyhlášky, dětská  hřiště včetně jejich vybavení a veřejně přístupná sportoviště.

(5) Za obecní zařízení jsou, pro účely této vyhlášky, považovány zejména nádoby na separaci odpadů, schodiště, přístřešky, osvětlení, koše na odpadky, dopravní značky, autobusové zastávky a  čekárny, telefonní automat, apod.

 

 

 

Čl. 3

Odpovědnost za údržbu a čistotu veřejného prostranství

 

(1) Veřejné prostranství1) je nutno využívat zásadně v souladu s jeho určením tak, aby nedocházelo k jeho znečišťování.

(2) V zájmu zajištění čistoty a zlepšení životního prostředí v obci odpovídají osoby za jimi způsobené znečištění nebo poškození veřejného prostranství. Jsou povinny neprodleně vzniklou závadu odstranit nebo její odstranění zajistit na své vlastní náklady 4).

(3) Vlastníkveřejného prostranství1), na kterém je zeleň, je povinen zajistit pravidelnou péči o zeleň 5).

(4) Průvodce provázeného zvířete (psa i jiného zvířete) je povinen exkrementy způsobené tímto zvířetem na veřejném prostranství (včetně trávníků, záhonů atd.) neprodleně odstranit.

 

 

 

Čl. 4

Omezující opatření k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku

 

(1) Na veřejném prostranství1) v území označeném v příloze č. 1 této vyhlášky (vyšrafovaná plocha) je průvodce psa povinen vodit jej na vodítku. Toto opatření se přiměřeně vztahuje i na průvodce jiného provázeného zvířete, které by mohlo ohrozit bezpečnost osob nebo zvířat.

(2) Povinnosti osob doprovázejících psy přiměřeně platí pro osoby nevidomé s doprovodem psa a osoby na invalidním vozíku. Tyto vyjmenované osoby musí učinit opatření, aby pes nezpůsobil na veřejném prostranství škodu či neporanil jiné zvíře nebo člověka.

(3) Nasazený náhubek na mordě musí mít  každý pes, který je na veřejném prostranství mimo vliv svého průvodce (uvázaný pes, atd.).

(4) Na veřejném prostranství, rekreačních zařízeních a obecním zařízení je zakázáno:

a) parkovat vozidla a skládat materiál tam, kde by byl znemožněn odvoz odpadků a čištění veřejného prostranství 3),

b) rozebírat vozidla a jiná zařízení 3),

c) vylepovat reklamy, plakáty, letáky a jiná oznámení mimo místa a plochy, ke kterým vydal povolení obecní úřad Vidov

d) odstavovat vraky2) a silniční vozidla dočasně vyřazená z provozu na pozemních komunikacích3).

(5) Dále je zakázáno

a) vodění psů, koček a jiných zvířat

1. do míst, která slouží ke koupání a rekreaci osob u vody  -  v období od 1. června do 15. září (příloha č. 2 této vyhlášky – vyšrafovaná plocha),

2. do prostoru rekreačních  zařízení (tj. dětských hřišť a veřejně přístupných sportovišť)  – celoročně (příloha č. 3 této vyhlášky – vyšrafovaná plocha),

b) umísťovat na parkovacích místech a parkovištích předměty nebo překážky bránící jejich řádnému užívání 3),

c) parkování, stání a jízda motorovým vozidlem po veřejném prostranství1)  mimo vozovku kromě míst, kde to není dovoleno dopravní značkou, zvláště pak vjíždět motorovými vozidly na plochy zeleně a na chodníky a parkovat na nich 3).

 

 

Čl. 5

Kontrola

 

Dozor nad dodržováním vyhlášky provádí kontrolní výbor, členové obecního zastupitelstva a obecní úřad ve spolupráci s Policií ČR.

 

 

Čl. 6

Sankce

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů4).

 

Čl.7

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Vidov č.1/2003.

 

Čl. 8

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení formou zveřejnění na úřední desce obecního úřadu.

 

 

 

 

 

 

 

            …………………...                                                   …………………..

Ing. Tomáš Šedivý                                                    Ing. Josef Brouček

     starosta                                                                     místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

2) § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

3) § 13 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., (úplné znění č. 124/1993 Sb.,) a dále ve znění zákona č. 290 /1993 Sb., zákona č . 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb. a zákona č. 78/2002 Sb.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.

5) § 7 zákona č.114/92 Sb., v platném znění