Obecně závazné vyhlášky (OZV)

OZV obce Vidov č.1/2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška

Obce VIDOV

č. 1 /2011

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Vidov se na svém zasedání dne 24.2.2011 usnesením č.2/2011 usneslo vydat na základě § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Část I.

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

1) Obec Vidov vybírá tyto místní poplatky

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek z ubytovací kapacity

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Vidov.

 

Část II.

Poplatek ze psů

 

Čl. 2

Předmět poplatku

 

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

 

Čl. 3

Poplatník

 

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce (města).

2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost.

3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).

 

Čl. 4

Sazby poplatku

 

1) a) 200,- Kč/jednoho psa za kalendářní rok.

b) Poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu 50%

sazby poplatku dle pís. a) za jednoho psa za kalendářní rok

c) pes z útulku 1 rok zdarma

 

Čl. 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.

 

2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku postupuje se obdobně.

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný jednorázově do 31.3. každého roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

 

Část III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Čl. 7

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 2).

 

Čl. 8

Veřejné prostranství

 

1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,tržiště,chodníky,veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 3).

2) Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č.1.

 

Čl. 9

Poplatník

 

1) Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 7 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.

2) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději 10 dnů před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.

 

Čl. 10

Sazby poplatku

 

1) Sazby poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den :

a) vyhrazení trvalého parkovacího místa, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí a nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč/m2 a den.

b) provádění výkopových prací, pro umístění stavebních zařízení, umístění skládek materiálu

2,-Kč/m2 a den,

c) umístění reklamních zařízení 1,- Kč/m2 a den ,

d) užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 0,50 Kč/m2 a den

2) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 4).

3) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené 6) .

 

Čl. 11

Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku

 

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo, až do dne, kdy toto užívání skončilo, tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.

 

Část IV.

Poplatek z ubytovací kapacity

 

Čl. 12

 

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

 

Čl. 13

 

1) Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

2) Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem 7) .

 

Čl. 14

Sazba poplatku a jeho splatnost

 

1) Sazba poplatku činí 3,- Kč za každé využité lůžko a den.

2) Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého měsíce.

3) Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích 5).

 

Část VII.

Ustanovení společná a závěrečná

 

Čl. 15

 

1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li touto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.

2) Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.

3) Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet obce.

 

Čl. 16

Sankce

 

1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Čl. 17

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2003.

 

Čl. 18

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.2011

 

1) § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

2) § 4, odst. 1 zákona

3) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

4) § 4, odst. 1 a 2 zákona

5) § 7, odst. 2 zákona

6) §86 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

7) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-2-2015-o-mistnich-poplatcich.doc 77.8 Kb