Změna v odpadovém hospodářství od roku 2022 + žádost o nádoby na odpad

     V souladu s novým zákonem o odpadech je nutné od 1.1.2022 změnit koncepci nakládání s odpady v naší obci. Nový systém umožní občanům separaci odpadů od domu, změní se i způsob financování. Nově bude poplatek vybírán na základě zákona o místních poplatcích (tedy paušálně na občana-určuje nový zákon). Poplatek za svoz a likvidaci odpadů budou platit všechny osoby přihlášené v obci a fyzické osoby mající ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo RD, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. 
     Nový zákon o odpadech počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu z dnešních 800 Kč za tunu až na 1850Kč za tunu v roce 2029. Současně se zvyšováním poplatků za ukládání využitelného odpadu bude narůstat i povinný podíl vyseparovaného odpadu z celkového množství odpadu produkovaného obcí v daném roce. Obce jsou povinny zajistit, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025 – 2029 alespoň 60 %, v letech 2030 – 2034 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce obec původcem. Aby obce mohly tyto cíle splnit, budou muset zajistit vytřídění podstatně většího množství jednotlivých složek komunálních odpadů než doposud, včetně bioodpadů, bez jejichž separace bude velmi obtížné dosáhnout předepsaných limitů. V případě nesplnění stanovených limitů nebude obci poskytnuta sleva na skládkování a náklady obce se tak opět navýší.
    Svoz komunálního odpadu v roce 2022 bude probíhat ve 14-tidenních cyklech. Občanům bude nově umožněno separovat od domu do 240 litrových popelnic na plast, papír a bio. Nádoby na separaci poskytne obec zdarma. Na separaci bioodpadu bude možné získat zdarma místo popelnice zahradní kompostér. Obyvatelé bytových domů a majitelé chat budou mít k dispozici svá uzamykatelná hnízda s kontejnery na separaci odpadu s adekvátní kapacitou. Výše poplatku bude stanovena vyhláškou o místních poplatcích na některé z dalších schůzí zastupitelstva.       
Svoz komunálního odpadu (KO) – 26 svozů/rok – popelnice od domu, kontejnery u bytových domů
Svoz bioodpadu – 26 svozů/rok (lze upravit frekvenci dle vegetačního období)
- obec poskytne zájemcům zdarma o nádobu na bio (hnědá popelnice – 240 l), či kompostér (byly obcí pořízeny z dotace). U bytových domů budou k dispozici kontejnery na BIO (770 l).
Svoz plastů, papíru – 1x měsíčně od domu - obec poskytne zájemcům zdarma žluté a modré nádoby  (240 l). Pro obyvatele bytových domů budou k dispozici kontejnery na plast (1100 l). 
Svoz skla – 1x měsíčně - k separaci budou určeny volně přístupné zelené kontejnery na sklo a k dispozici sběrný dvůr, tak jako doposud. 

Separovat odpad, včetně dalších složek (dřevo, kovy, textil, elektrospotřebiče, pneumatiky, nebezpečný odpad) bude i nadále možné i ve sběrném dvoře.

V případě potřeby naleznete v příloze pod článkem Žádost  o nádoby na tříděný odpad. Žádost je nutné odevzdat do schránky obecního úřadu nebo osobně v úředních hodinách do 10.9.2021 včetně.


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-nadoby-na-trideny-odpad.docx 47.3 Kb