Zápisy ze zasedání 2018

Výpis usnesení a audiozáznam ze schůze OZ z 17.12.2018

Usnesení:

 

č.34/18 – OZ schvaluje smlouvu o dopravní obslužnosti mezi obcí Vidov a DPM Č. Budějovice na rok 2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č.35/18 – OZ schvaluje smlouvu o svozu odpadu mezi obcí Vidov a firmou Marius Pedersen na rok 2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č.36/18OZ schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Cena vodného činí 44,33Kč vč.DPH, cena stočného činí 41,41Kč 

                 vč.DPH, cena za pevnou složku (vodoměry) a nájemné zůstávají stejné jako v roce 2018.

č.37/18 – OZ schvaluje smlouvu na zajištění obslužnosti k pozemku p.č. 567/21, kde je umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, za

                 jednorázovou náhradu ve výši 1216Kč. OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Vidov a firmou CETIN.

č.38/18 – OZ schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č.567/26 pod chodníkem od Jihočeského kraje do majetku obce.

č.39/18 – OZ schvaluje prodej pozemků p.č.24/29 a 567/25 majiteli nemovitosti na pozemku p.č. 46/2 za cenu 200Kč za 1m2.

č.40/18 – OZ schvaluje v rozpočtovém opatření harmonizaci rozpočtu, která překračuje limit starosty pro harmonizaci. Jedná se o snížení rozpočtových výdajů

              u paragrafu 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací, položka 6124 Budovy, haly a stavby z rozpočtovaných 1,3 mil. Kč na 0,2 mil. Kč (tj. snížení

            výdajů o 1,1 mil. Kč) a u paragrafu 3639 , položka 6121 komunální služby a rozvoj z rozpočtovaných 750 tis. Kč na 0 Kč (výdaje zaneseny v jiných položkách).

 

č.41/18 – OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na chodník podél silnice SIII k rybníku Jakub z Programu obnovy venkova (POV) Jihočeského kraje.

č.42/18 – OZ schvaluje směrnici č.2/18 - Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vidov.

                 Směrnice nabývá platnost 18.12.2018.

č.43/18 – OZ schvaluje výši odměn zastupitelů. Výše odměn v hrubé mzdě: starosta - uvolněný dle platových tabulek 40 988Kč, místostarosta(neuvolněný)

                10 000Kč, předsedové výborů 1000Kč, členové výborů 600Kč, předsedové komisí 600Kč.

č.44/18 – OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2019.

č.45/18 – OZ schvaluje rozpočtový výhled obce 2020-2022.

č.46/18 – OZ schvaluje rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2020-2022 SMO Pomalší.

č.47/18 – OZ schvaluje pokyn k inventarizaci majetku a složení komise k provedení inventarizace, včetně fyzické inventarizace majetku.

č.48/18 – OZ schvaluje poskytnutí jednorázového daru obci Plav ve výši 150 000Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č.49/18 – OZ schvaluje pověření kontrolního výboru kontrolou parkování v obci a návrhy možného řešení.

 

Audiozáznam z jednání zastupitelstva naleznete jako přílohu pod článkem.

 


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaznam-ze-schuze-z-17.12.2018.wma 111572.5 Kb

Výpis usnesení a audiozáznam ze schůze OZ z 1.11.2018

Usnesení:

č.24/18 – OZ schvaluje starostou obce Ing.Tomáše Šedivého

č.25/18 – OZ schvaluje místostarostou obce Mgr. Tomáše Hanuse

č.26/18 – OZ schvaluje předsedou finančního výboru Michala Makoče

č.27/18 – OZ schvaluje členem finančního výboru Ing.Jiřího Toncara

č.28/18 – OZ schvaluje členem finančního výboru Ing.Jiřinu Liškovou

č.29/18 – OZ schvaluje předsedou kontrolního výboru Miroslava Dvořáka

č.30/18 – OZ schvaluje členem kontrolního výboru Michala Kutiše

č.31/18 – OZ schvaluje členem kontrolního výboru Jana Antona

č.32/18 – OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.567/25 dle geometrického plánu č. 464-2/2017

č.33/18 – OZ schvaluje do konce kalendářního roku systém odměňování zastupitelstva shodný s minulým volebním obdobím

Audiozáznam z jednání zastupitelstva naleznete v příloze pod článkem.

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaznam-schuze-zastupitelstva-c.5-z-1.11.2018.wma 41937.1 Kb

Výpis usnesení a audiozáznam ze schůze OZ ze 4.9.2018

Výpis usnesení:

č.20/18 – OZ schvaluje, nebude -li tímto krokem finančně sankcionována ze strany zhotovitele, vypovězení smlouvy o dílo na opravu povrchu a vybudování výhybny vozidel na MK 01b mezi obcí Vidov a firmou Ertl Milan a vrácení dotace ve výši 180 000Kč Jihočeskému kraji.

č.21/18 – OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.24/29 dle geometrického plánu č. 464-2/2017.

č.22/18 – OZ schvaluje zadání výběrové řízení na rekonstrukci vodovodu na návsi.

č.23/18 – OZ schvaluje zadání zpracování podkladů pro územní rozhodnutí na chodník - 2.část, I.etapa s návrhy možných variant opěrné zdi, včetně předpokládaných finančních nákladů Ing.Zenklovi.

Audiozáznam z jednání zastupitelstva naleznete na: https://youtu.be/uWQj5Jq91W8


Výpis usnesení z jednání OZ z 10.7.2018

Usnesení:

č.12/18 – OZ schvaluje změnu způsobu pořizování zápisu a změně jednacího řádu obce.

č.13/18 – OZ schvaluje prodej pozemků p.č. 166/212 a 166/213 o celkové výměře 64m2 za cenu 100,- Kč/m2 a sjednání bezplatného věcného

břemene ve prospěch obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č.14/18 – OZ schvaluje směnu pozemku p.č. 64/96(6m2), který je v majetku obce za pozemek p.č.64/135(4m2), jehož majitelem je Ing.Kužel a

pověřuje starostu podpisem smlouvy. Náklady související se směnou budou rozděleny stejným dílem mezi účastníky směny.

č.15/18 – OZ schvaluje zřízení školského obvodu s MŠ Plav a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č.16/18 – OZ schvaluje podání žádostí na kompostéry a doplnění sběrného dvora prostřednictvím MAS Pomalší a pověřuje starostu jednáním v této věci.

č.17/18 – OZ schvaluje nové znění směrnice na zadávání veřejných zakázek. Tato ruší a nahrazuje Směrnici o zadávání veřejných zakázek z 1.4.2015 s platností od 10.7.2018.

č.18/18 – Zastupitelstvo obce Vidov, dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle stanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) schvaluje opravu zjevné nesprávnosti v grafické části výroku a odůvodnění opatření obecné povahy.

č.19/18 – OZ schválilo pověření kontrolního výboru přepracováním, či doplněním jednacího řádu, který by jasně stanovil jednotnou formu vedení zastupitelstva a přesné mantinely pro průběh jednání.

Audiozáznam z jednání zastupitelstva naleznete na: https://youtu.be/XBRJ12Wf66Y


Zápis OZ č.2 ze 4.6.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.2-z-4.6.2018.pdf 161.7 Kb
kontrolni-vybor-4.6.2018554807646.pdf 3565.8 Kb

Zápis OZ č.1 z 9.3.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.1-z-9.3.2018.pdf 133.5 Kb