Zápisy ze zasedání 2020

Zápis č. 5 z jednání zastupitelstva ze 14.12.2020

Výpis usnesení:

č. 32/20 – OZ schvaluje námitku k Zápisu č. 4 k bodu č. 3. Nové znění bodu
                  bude součástí Zápisu č.4 jako Dodatek k Zápisu č.4,

č. 33/20 - OZ schvaluje námitku k Zápisu č. 4 k bodu č. 9. Nové znění bodu
                 bude součástí Zápisu č.4 jako Dodatek k Zápisu č.4,

č. 34/20 – OZ schvaluje pověření kontrolního výboru kontrolou zápisu
                  č.5/2015 v souvislosti s nesrovnalostmi mezi archivovanou verzí
                  zápisu a zápisem zveřejněným na webu obce v bodě č 3 týkajícím
                  se dílčího auditu a harmonizace rozpočtu starostou obce a
                  kontrolou příslušného usnesení a to do konce ledna příštího roku,

č. 35/20 – OZ schvaluje pověření kontrolního výboru vypracováním návrhu na
                  sjednocení pravidel pro harmonizaci rozpočtu, tak aby byla obě
                  stávající platná usnesení nahrazena novým usnesením s jasně
                  vymezujícími parametry pro harmonizaci rozpočtu starostou obce  
                  a to konce ledna příštího roku,

č. 36/20 – OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020,

č. 37/20 – OZ schvaluje podání žádosti z POV Jihočeského kraje na rok 2021
                  na projekt „Rozšíření VO v obci Vidov“ ve výši 700 000 Kč, včetně
                  DPH a pověřuje starostu jednáním v této věci. Akce nebude
                  realizována bez přiznání dotace,

č. 38/20 – OZ schvaluje podání žádosti ze SFDI na rok 2021 na projekt
                  „Chodník podél SIII/15523 – 2.část I.etapa“ a pověřuje starostu
                  jednáním v této věci,

č. 39/20 – OZ schvaluje schválení smlouvy o závazku veřejné služby v
                  přepravě cestujících pro rok 2021 s Dopravním podnikem města
                  Č.Budějovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č. 40/20 – OZ schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2021 ve
                  dvousložkové formě dle návrhu ČEVAK. Cena vodného činí 42,45
                  Kč vč. DPH, cena stočného vč. DPH činí 44,84 Kč. Ceny pevných
                  složek dle průtoku vodoměrů se nemění. OZ pověřuje starostu
                  podpisem,

č. 41/20 – OZ schvaluje navrhované ceny svozových známek za svoz
                  komunálního odpadu následovně: týdenní svoz 3 400 Kč,
                  čtrnáctidenní 2100 Kč, měsíční 1 200 Kč (senioři žijící v
                  domácnosti samostatně 600Kč), kontejner 1100l 20 000 Kč,
                  jednorázový svoz (ucho) 100 Kč, pytel na odpad pro trvale
                  nenahlášené 110 Kč. a pověřuje starostu podpisem dodatku se
                  svozovou firmou Marius Pedersen,

č. 42/20 – OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2021,

č. 43/20 – OZ schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2022 – 2024.

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.5-ze-14.12.2020.pdf 153.8 Kb
audiozaznam-oz-ze-14.12.2020-body-c.1-4.mp3 173262.2 Kb
audiozaznam-oz-ze-14.12.2020-body-c.5-19.mp3 146280.4 Kb

Zápis č.4 z jednání zastupitelstva ze 17.9.2020

Výpisy usnesení:

č.21/20 – OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 124/4 v k.ú Vidov oddělený GP 388-15/2013 za cenu 114 000Kč paní Nývltové a pověřuje starostu podpisem kupní                           
                smlouvy. Návrh na vklad do katastru hradí kupující,

 č.22/20 – OZ schvaluje prodeje pozemku p.č. 166/197 a 167/28 v k.ú Vidov o celkové výměře 92 m2 za celkovou cenu 23 240Kč manželům  Aubrechtovým a pověřuje starostu                   podpisem kupní smlouvy. Návrh na vklad do katastru hradí kupující

 č.23/20 – OZ schvaluje smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy (vedení NN) č. 9090005686 ve výši 373 063Kč s firmou E.on a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

 č.24/20 – OZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a úpravě práv při realizaci stavby s manželi Josefem Broučkem a Vlastou Broučkovou a pověřuje starostu podpisem                   smlouvy,

 č.25/20 – OZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací a úpravě práv při realizaci stavby s manželi Tomášem Šedivým a Romanou Šedivou a pověřuje místostarostu                         podpisem smlouvy,       

č.26/20 – OZ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě směnné a úpravě práv při realizaci stavby s paní Janou Kačírkovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č.27/20 – OZ schvaluje Smlouvu o zápůjčce s Jihočeským vodárenským svazem na financování výstavby vodovodu a kanalizace v místě budoucí realizace stavby chodníku -                      „Chodník podél silnice III/15523 – Vidov“ - ve výši 3 000 000Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č.28/20 – OZ schvaluje zřízení hasičské jednotky JSDH Vidov,

č.29/20 – OZ schvaluje zahájení prací na vytvoření strategického plánu rozvoje obce na období 2022-2027,

č.30/20 – OZ schvaluje vytvoření finanční rezervy v rozpočtu ve výši 300 000Kč na práce související s přípravou strategického plánu rozvoje obce na období 2022-2027,

č.31/20 – OZ schvaluje pověření místostarosty T. Hanuse k uzavření dodatku k nájemní smlouvě na zemědělskou půdu - parcela p.č.141/3 a parcela p.č. 143/15 mezi obcí a                        Ing. Tomášem Šedivým. Předmětem dodatku bude aktualizace nájemného na částku 2000Kč/ha s roční výpovědní lhůtou a sjednání inflační doložky.
 

Na schůzi zastupitelstva 14.12.2020 byly schváleny dvě námitky k Zápisu č.4. Tyto námitky jsou součástí Zápisu č.4 jako Dodatek k Zápisu č.4. Dodatek Zápisu č.4 je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.4-ze-17.9.2020.pdf 119.7 Kb
audiozaznam-oz-ze-17.9.2020.mp3 208950.9 Kb
dodatek-k-zapisu-c.4-ze-17.9.2020.pdf 74.9 Kb

Zápis č.3 z jednání zastupitelstva z 25.6.2020

Výpis usnesení:

č.15/20 – OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2019,

č.16/20 – OZ schvaluje:

                a) Audit hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad,

                b) Závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad,

                c) v době schvalování Závěrečného účtu nebyl Závěrečný účet za rok 2019 fyzicky vyvěšen na úřední desce,

č.17/20 – OZ schvaluje jako vítěze VŘ na realizaci vodovodu a kanalizace v místě budoucího chodníku (2.část, I.etapa), včetně obnovy propojení kanalizace na návsi firmu                          Swietelsky stavební s.r.o. OZ dopravní stavby JIH s nabídkovou cenou 1 939 228,65Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou,

č.18/20 – OZ schvaluje zprávu o inventarizaci dřeva,

č.19/20 – OZ schvaluje prodej smrkové kulatiny z loňské kůrovcové těžby v objemu 26 m3 za cenu 650Kč/ m3 a pověřuje místostarostu obce podpisem kupní smlouvy.

č.20/20 – OZ souhlasí s možností využití znaku obce ve znaku SDH Vidov.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.3-z-25.6.2020.docx 33.9 Kb
audiozaznam-oz-z-25.6.2020.mp3 172380.3 Kb

Zápis č.2 z jednání zastupitelstva ze 4.6.2020

Výpis usnesení:

č.8/20 – OZ schvaluje Bc. K. Lidralovou jako členku kontrolního výboru,

č.9/20 – OZ schvaluje Bc. K. Lidralovou jako předsedkyni kontrolního výboru,

č.10/20 – OZ souhlasí se zařazením správního území obce do území působnosti MAS Pomalší o.p.s. na programové období 2021 – 2027. Schválením zařazení do území                            působnosti obci nevznikají finanční závazky vůči MAS,

č.11/20 – OZ schvaluje vypsání výběrového řízení na stavbu vodovodu a kanalizace v místě chodníku 2.část I.etapa, včetně obnovy propojení kanalizace na návsi a pověřuje                      výběrovou komisi organizací výběrového řízení a předložením výsledků ke schválení na některém z příštích zasedání zastupitelstva,             

č.12/20 – OZ schvaluje v průběhu realizace stavby prohloubení šachty č.1, tak aby bylo dosaženo zlepšení odtokových poměrů v celé délce kanalizace,

č.13/20 – OZ schvaluje konání slavnostních obřadů (uzavírání manželství, registrovaných partnerství) v obci Vidov takto: místem pro konání slavnostních obřadů je celý správní                  obvod obce Vidov, určenou dobou je pátek a sobota kromě státních svátků v čase od 9 do 15 hodin.

č.14/20 - OZ pověřuje zastupitele RNDr. Vladimíra Kostku přijímáním prohlášení o uzavření manželství pro volební období 2018 až 2022.

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audioaznam-oz-ze-4.6.2020447752029.mp3 199113 Kb
zapis-c.2-ze-4.6.2020781455275.pdf 119.3 Kb

Zápis č.1 z jednání zastupitelstva z 6.2.2020

Výpis usnesení:

č.1/20 – OZ schvaluje prodej pozemků díl „a“ z pozemku p.č.116/1 v k.ú. Vidov o výměře 2 m2 a díl „b“ z pozemku č.113/2 v k.ú. Vidov o výměře 1 m2 oddělené geometrickým plánem č.495-101/2019 za cenu 200Kč/m2. Návrh na vkald uhradí kupující, ostatní náklady spojené s prodejem hradí obec. OZ pověřuje starostu jednáním v této věci a podpisem kupní smlouvy.

č.2/20 – OZ schvaluje provedení mimořádné inventarizace dřeva do příští schůze OZ.

č.3/20 – OZ schvaluje podání žádosti z programu MMR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v celkové výši do 500tis. Kč bez DPH na doplnění a rozšíření vybavení o dětské, workoutové a venkovní fitness prvky. OZ pověřuje starostu jednáním v této věci.

č.4/20 – OZ pověřuje výběrovou komisi realizací VŘ na doplnění herních prvků na dětské hřiště, venkovní fitness prvky a workoutové hřiště do příští schůze OZ.

č.5/20 – OZ souhlasí s koncepcí projektu „Komunitní knihovna Vidov“ a schvaluje podání žádosti o dotaci po vypsání Výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Pomalší – IROP – Podpora sociálních služeb na projekt Komunitní knihovna Vidov v celkové výši 1.082.174Kč vč. DPH. Projekt nebude realizován bez přiznání dotace.

č.6/20 – OZ schvaluje záměr vybudování vodovodu ke skladu nářadí u rybníka Jakub a předložení potřebných dokladů k realizaci záměru na některé z příštích schůzích OZ.

č.7/20 - OZ pověřuje zastupitele M. Dvořáka organizací úklidu klesti po těžbě dřeva v obecním lese a zabezpečením výsadby s případným využitím dotace ve spolupráci s odborným lesním hospodářem panem Janečkem. Termín úklidu je do 31.5. 2020, termín výsadby do 31.12.2020. Za realizaci odpovídá zastupitel M.Dvořák, náklady spojené s úklidem a výsadbou hradí obec.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-oz-z-6.2.2020-body-c.1-8.mp3 150336.3 Kb
audiozaznam-oz-z-6.2.2020-body-c.9-13.mp3 241945.8 Kb
zapis-c.1-z-6.2.2020.pdf 171.7 Kb