Zápisy ze zasedání 2020

Zápis č.3 z 25.6.2020

Výpis usnesení:

č.15/20 – OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2019,

č.16/20 – OZ schvaluje:

                a) Audit hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad,

                b) Závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad,

                c) v době schvalování Závěrečného účtu nebyl Závěrečný účet za rok 2019 fyzicky vyvěšen na úřední desce,

č.17/20 – OZ schvaluje jako vítěze VŘ na realizaci vodovodu a kanalizace v místě budoucího chodníku (2.část, I.etapa), včetně obnovy propojení kanalizace na návsi firmu                          Swietelsky stavební s.r.o. OZ dopravní stavby JIH s nabídkovou cenou 1 939 228,65Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou,

č.18/20 – OZ schvaluje zprávu o inventarizaci dřeva,

č.19/20 – OZ schvaluje prodej smrkové kulatiny z loňské kůrovcové těžby v objemu 26 m3 za cenu 650Kč/ m3 a pověřuje místostarostu obce podpisem kupní smlouvy.

č.20/20 – OZ souhlasí s možností využití znaku obce ve znaku SDH Vidov.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.3-z-25.6.2020.docx 33.9 Kb
audiozaznam-oz-z-25.6.2020.mp3 172380.3 Kb

Zápis č.2 z jednání zastupitelstva ze 4.6.2020

Výpis usnesení:

č.8/20 – OZ schvaluje Bc. K. Lidralovou jako členku kontrolního výboru,

č.9/20 – OZ schvaluje Bc. K. Lidralovou jako předsedkyni kontrolního výboru,

č.10/20 – OZ souhlasí se zařazením správního území obce do území působnosti MAS Pomalší o.p.s. na programové období 2021 – 2027. Schválením zařazení do území                            působnosti obci nevznikají finanční závazky vůči MAS,

č.11/20 – OZ schvaluje vypsání výběrového řízení na stavbu vodovodu a kanalizace v místě chodníku 2.část I.etapa, včetně obnovy propojení kanalizace na návsi a pověřuje                      výběrovou komisi organizací výběrového řízení a předložením výsledků ke schválení na některém z příštích zasedání zastupitelstva,             

č.12/20 – OZ schvaluje v průběhu realizace stavby prohloubení šachty č.1, tak aby bylo dosaženo zlepšení odtokových poměrů v celé délce kanalizace,

č.13/20 – OZ schvaluje konání slavnostních obřadů (uzavírání manželství, registrovaných partnerství) v obci Vidov takto: místem pro konání slavnostních obřadů je celý správní                  obvod obce Vidov, určenou dobou je pátek a sobota kromě státních svátků v čase od 9 do 15 hodin.

č.14/20 - OZ pověřuje zastupitele RNDr. Vladimíra Kostku přijímáním prohlášení o uzavření manželství pro volební období 2018 až 2022.

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audioaznam-oz-ze-4.6.2020447752029.mp3 199113 Kb
zapis-c.2-ze-4.6.2020781455275.pdf 119.3 Kb

Zápis č.1 z jednání zastupitelstva z 6.2.2020

Výpis usnesení:

č.1/20 – OZ schvaluje prodej pozemků díl „a“ z pozemku p.č.116/1 v k.ú. Vidov o výměře 2 m2 a díl „b“ z pozemku č.113/2 v k.ú. Vidov o výměře 1 m2 oddělené geometrickým plánem č.495-101/2019 za cenu 200Kč/m2. Návrh na vkald uhradí kupující, ostatní náklady spojené s prodejem hradí obec. OZ pověřuje starostu jednáním v této věci a podpisem kupní smlouvy.

č.2/20 – OZ schvaluje provedení mimořádné inventarizace dřeva do příští schůze OZ.

č.3/20 – OZ schvaluje podání žádosti z programu MMR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v celkové výši do 500tis. Kč bez DPH na doplnění a rozšíření vybavení o dětské, workoutové a venkovní fitness prvky. OZ pověřuje starostu jednáním v této věci.

č.4/20 – OZ pověřuje výběrovou komisi realizací VŘ na doplnění herních prvků na dětské hřiště, venkovní fitness prvky a workoutové hřiště do příští schůze OZ.

č.5/20 – OZ souhlasí s koncepcí projektu „Komunitní knihovna Vidov“ a schvaluje podání žádosti o dotaci po vypsání Výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Pomalší – IROP – Podpora sociálních služeb na projekt Komunitní knihovna Vidov v celkové výši 1.082.174Kč vč. DPH. Projekt nebude realizován bez přiznání dotace.

č.6/20 – OZ schvaluje záměr vybudování vodovodu ke skladu nářadí u rybníka Jakub a předložení potřebných dokladů k realizaci záměru na některé z příštích schůzích OZ.

č.7/20 - OZ pověřuje zastupitele M. Dvořáka organizací úklidu klesti po těžbě dřeva v obecním lese a zabezpečením výsadby s případným využitím dotace ve spolupráci s odborným lesním hospodářem panem Janečkem. Termín úklidu je do 31.5. 2020, termín výsadby do 31.12.2020. Za realizaci odpovídá zastupitel M.Dvořák, náklady spojené s úklidem a výsadbou hradí obec.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-oz-z-6.2.2020-body-c.1-8.mp3 150336.3 Kb
audiozaznam-oz-z-6.2.2020-body-c.9-13.mp3 241945.8 Kb
zapis-c.1-z-6.2.2020.pdf 171.7 Kb