Zápisy ze zasedání 2024

Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva z 29.5.2024

Usnesení:

č. 15/24 – OZ schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí a DSO Svazková škola Malše v celkové částce 65.980,-Kč a pověřuje místostarostu Mgr. Tomáše Hanuse podpisem smlouvy,
č. 16/24 – OZ schvaluje rozpočtové opatření č.1/2024,
č. 17/24 – OZ schvaluje smlouvu o zajištění realizace stavby „Vidov – rozšíření ČOV“ mezi obcí a firmou GOLEM v.o.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-z-jednani-oz-z-29.5.2024.mp3 84984.4 Kb

Zápis č. 2 z jednání zastupitelstva z 26.3.2024

Výpis usnesení:

č.  9/24 – OZ schvaluje změnu znění Bodu č. 3 v Zápise č. 1/2024, 

č. 10/24 – OZ schvaluje změnu znění Bodu č. 6 v Zápise č. 1/2024,

č. 11/24 – OZ schvaluje podání žádosti o převod pozemků p.č.119/1 a 119/2, p.č.126/1, 126/2 a 136/3 od Jihočeského vodárenského svazu do majetku obce a pověřuje starostu jednáním v této věci, 

č. 12/24 – OZ schvaluje dodatečné přijetí žádosti SK Vidov na pronájem tělocvičny ze dne 18.3.2024, které proběhlo po termínu stanoveném usnesením č.5/24 na 7.3.2024,

č. 13/24 – OZ schvaluje rozdělení příspěvků na základě Směrnice č.1/2024 Obce Vidov pro pořádání a provozování kulturních a volnočasových aktivit – 1.výzva pro rok 2024 v celkové výši 287.640Kč,

č. 14/24 – OZ schvaluje výběr firmy STAVING CB s.r.o., Nová Ves 120, 373 15 Nová Ves, IČ: 28074599, k realizaci akce „Vidov - oprava účelové komunikace 4 a 5“ v celkové ceně  1.195.473,16 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.   

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-z-jednani-oz.mp3 64628.3 Kb

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva z 20.2.2024

Výpis usnesení:

č. 1/24 – OZ schvaluje usnesení v následujícím znění:
ověřuje ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, soulad změny č. 2 územního plánu Vidov
    s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, 
    se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění 
    se stanovisky dotčených orgánů,
rozhoduje o námitkách, uplatněných k návrhu změny č. 2 územního plánu Vidov, tak, jak je uvedeno v kapitole 15 rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění v části odůvodnění změny č. 2 územního plánu,
vydává na základě § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
    změnu č. 2 územního plánu Vidov,
č. 2/24 – OZ schvaluje zrušení usnesení č.32/22,
č. 3/24 – OZ schvaluje vypracování koncepce rozvoje vodohospodářské infrastruktury obce do konce roku 2024,
č. 4/24 – OZ schvaluje Směrnici č.1/2024 pro pořádání a provozování kulturních a volnočasových aktivit a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Vidov,
č. 5/24 – OZ schvaluje termín podání žádostí o podporu dle Směrnice č.1/2024 pro rok 2024 do 7.3.2024,
č. 6/24 – OZ schvaluje výši příspěvku na činnost spolku dle Směrnice č.1/2024 část II. Odst.4 bod 5 se sídlem v obci Vidov pro rok 2024 ve výši 250Kč na člena staršího 18-ti let a 500Kč na člena mladšího 18-ti let, který dosáhl tohoto věku v roce podání žádosti,  
č. 7/24 – OZ schvaluje Směrnici č.2/2024 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Vidov, 
č. 8/24 – OZ pověřuje kontrolní výbor vysvětlením formulací článku 11 v odstavcích 3 a 4 jednacího řádu. 

 


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-oz-ze-20.2.2024-cast-2-body-c.4-10-.mp3 89213.7 Kb
audiozaznam-oz-ze-20.2.2024-cast-1-body-c.1-3-.mp3 185223.1 Kb