Zápisy ze zasedání 2021

Zápis č.5 z jednání zastupitelstva z 25.8.2021

Výpis usnesení:

č. 31/21 - OZ schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Vidov a firmou CETIN a.s. k uložení sítě elektronických komunikací do pozemku p.č.172/1 v k.ú. Vidov. OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č. 32/21- OZ schvaluje koncepci nakládání s odpady – separace od domu, úhrada dle zákona o místních poplatcích.

č. 33/21 - OZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25 000Kč SDH Vidov na práci s dětmi a mládeží na rok 2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Využití finančního příspěvku bude doloženo kopiemi faktur nebo účetních dokladů.

č.34/21 - OZ schvaluje finanční příspěvek na Hasičské odpoledne s večerní zábavou ve výši 10 000Kč na zaplacení kapely a ozvučení a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Využití finančního příspěvku bude doloženo kopiemi faktur nebo účetních dokladů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.5-z-25.8.2021.pdf 90.6 Kb
audio-oz-z-25.8.2021.mp3 204425.6 Kb

Zápis č. 4 z jednání zastupitelstva z 30.6.2021

Výpis usnesení:

č. 24/21 – OZ schvaluje námitku k Zápisu č. 3 k bodu. Nové znění bude součástí Zápisu č. 3 jako  Dodatek k Zápisu č. 3,

č. 25/21 – OZ schvaluje námitku k Zápisu č. 3 k bodu č.3. Nové znění bude součástí Zápisu č. 3 jako Dodatek k Zápisu č.3,

č. 26/21 – OZ schvaluje na úpravu části bikrosové dráhy na pumptrack. Osobou zodpovědnou za projekt je navržen místostarosta T. Hanus, maximální výše investice ze strany obce činí 50 000Kč,  

č. 27/21 – OZ schvaluje Vnitřní směrnici č.2/2021 – Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vidov, která ruší a nahrazuje Vnitřní směrnici č.1/2021 schválenou 15.4.2021 usnesením č. 6/21,

č. 28/21 – OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2020,

č. 29/21 – OZ schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 a audit hospodaření obce za rok 2020 s výhradami:
a) uvedenými ve zprávě FV ze dne 24.6.2021,

b) zastupitele M. Dvořáka, že u rozpočtových opatření č. 4, 5 a 8/2020 překročil starosta svou pravomoc harmonizovat rozpočet na výdajové straně do 300 000Kč na jedno rozpočtové opatření,              

č. 30/21 – OZ schvaluje ceník dřeva platný od 1.7.2021. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-oz-z-30.6.2021.mp3 65993.6 Kb
zapis-c.-4-z-30.6.2021.pdf 129.4 Kb

Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva z 16.6.2021

Výpis usnesení:

č. 16/21 – OZ pověřuje starostu obce Ing. Tomáše Šedivého a předsedkyni KV Bc. K. Lidralovou podáním trestního oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 TZ a to bez zbytečného odkladu,

č. 17/21 – OZ pověřuje kontrolní výbor prověřením jednacího řádu obce v článku 14 bod 7 a předložením návrhu změny tohoto odstavce, pakliže bude zjištěno, že současná úprava je v rozporu se zákonem,

č. 18/21 – OZ pověřuje zapisovatele po sepsání zápisu z OZ, podpisu osob a připojení příloh opatřit zápis přes sešití přelepkou, přes kterou bude vyznačeno razítko obce a bezodkladně doplněny podpisy ověřovatelů,

č. 19/21 - OZ pověřuje správce internetových stránek zveřejnit zápis ze zasedání OZ ve strojově čitelné verzi až poté, kdy bude i s přílohami a podpisy osob opatřen přelepkou s razítkem obce a podpisy ověřovatelů,

č. 20/21 - OZ pověřuje finanční výbor analýzou rozpočtových opatření za poslední tři ukončené roky a jejím předložení do 30. září 2021,

č. 21/21 - OZ pověřuje starostu prováděním rozpočtových opatření na výdajové straně rozpočtu do 300 000Kč na jedno rozpočtové opatření a na příjmové straně neomezeně,

č. 22/21 – OZ schvaluje
prodej pozemků p.č.20/2 a 58/1 v k. ú. Vidov o celkové výměře 38 m2 za cenu 450Kč m2, úhradu nákladů spojených s převodem pozemků kupující stranou a pověření starosty podpisem smlouvy,

č. 23/21 – OZ schvaluje doplnění POV Vidov 2016 – 2022 o
Bod č. 16 - Úpravy návsi:

  • úpravy povrchů ploch veřejných prostranství,
  • úpravy a doplnění zeleně,
  • úpravy a doplnění drobné architektury a mobiliáře (lavičky, nástěnky, kolostavy,
      veřejné osvětlení).


    Audiozáznam naleznete ZDE

Bohužel z důvodu technických potíží nelze vyvěsit audiozáznam jako přílohu článku. Na odstranění problémů spolupracujeme se správcem stránek. 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-3-z-16.6.-2021.pdf 110.4 Kb

Zápis č.2 z jednání zastupitelstva z 27.5.2021

Výpis usnesení:
 

č.11/21- OZ schvaluje námitku k Zápisu č. 1 k bodu č.10. Nové znění bude součástí Zápisu č. 1 jako Dodatek k Zápisu č.1,

č.12/21 – OZ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě a úpravě práv při realizaci stavby mezi paní Janou Kačírkovou a paní Bc.Kamilou Lidralovou na jedné straně a obce na straně druhé, týkající se pozemku p.č. 63/42 v k.ú. Vidov a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č.13/21 - OZ schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č.172/3 – služebnost inženýrské sítě mezi obcí a ÚZSVM a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č.14/21 – OZ schvaluje dle doporučení výběrové komise výběr firmy Staving CB s cenovou nabídkou 1 224 832 Kč bez DPH na zhotovitele chodníku a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou,

č.15/21 – OZ schvaluje zakoupení technického vybavení JSDH dle velitelem předloženého seznamu, které je podmíněno minimálním počtem čtyř členů hasičské jednotky, kteří mají zdravotní způsobilost k výkonu funkce člena JSDH.

Audiozáznam jednání naletnete ZDE.

Bohužel z technických důvodů nejde audiozáznam vyvěsit jako klasická příloha pod článkem, museli jsme dočasně umístnit audiozáznam jako odkaz ve výpisu usnesení. Na odstranění potíží pracujeme se správcem webu. Hned jak to bude možné, audiozáznam vyvěsíme standardní formou jako samostatnou přílohu pod článkem spolu se zápisem z jednání. 
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-2-z-27.5.2021503656568.pdf 123.3 Kb

Zápis č.1 z jednání zastupitelstva z 15.4.2021

Výpis usnesení:

č. 1/21 – OZ pověřuje finanční výbor vypracováním podrobnějších důvodových zpráv k budoucím rozpočtovým opatřením,

č. 2/21 – OZ schvaluje paní P. Antonovou členkou finančního výboru,

č. 3/21 – OZ schvaluje zřízení JSDH jako organizační složky obce,

č. 4/21 – OZ pověřuje starostu opravou dvou textových chyb dokumentu "Příkaz k provedení inventarizace majetku, závazků a

                pohledávek 2020",

č. 5/21 – OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 58/1 o celkové výměře 11 m2,


č. 6/21 – OZ schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2021 pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tato směrnice ruší a nahrazuje
                směrnici č.1/2019 schválenou dne 14.1.2019,

č. 7/21 – OZ schvaluje smlouvu o věcném břemeni na uložení kabelu do pozemku p.č.23/1 v k.ú. Vidov dle GP 516-27/2021 mezi obcí Vidov
                a firmou EG.D, a.s. za jednorázovou úhradu 1000Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č. 8/21 – OZ schvaluje sjednocení formátu příloh k „Výpisu usnesení“ (Zápisy z OZ) do formátu PDF,

č. 9/21 – OZ schvaluje povinnost řídit se při harmonizaci rozpočtu usnesením č. 49/17,

č. 10/21 – OZ schvaluje finanční dar obci Plav ve výši 30 000Kč jako kompenzaci za šest žáků v MŠ Plav.

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-1-z-15.4.2021.pdf 107 Kb
audiozaznam-schuze-z-15.4.2021.mp3 143442.7 Kb
dodatek-k-zapisu-c.1-schvaleny-27.5.2021.pdf 59.5 Kb