Zápisy ze zasedání 2021

Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva ze 14.12.2021

Výpis usnesení:
č. 41/21 - OZ schvaluje příspěvek na práci s dětmi a mládeží pro SDH Vidov ve výši 25 000Kč, částka bude proplacena průběžně nebo jednorázově proti dokladu nebo faktuře na rok 2021. Toto usnesení ruší a nahrazuje usnesení č. 33/21,

č. 42/21 – OZ schvaluje příspěvek ve výši 10 000Kč SDH Vidov na akci Hasičské odpoledne s večerní zábavou proti účetnímu dokladu. Toto usnesení ruší a nahrazuje usnesení č. 34/21,

č. 43/21 – OZ schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2022 ve dvousložkové formě dle návrhu firmy ČEVAK. Cena vodného činí 44,67 Kč/m3 vč. DPH, cena stočného činí 44,84 Kč/m3 vč. DPH. Ceny pevných složek dle průtoku vodoměrů se nemění,

č. 44/21 – OZ schvaluje úhradu kompenzace za MHD pro rok 2022 ve výši 309 086Kč a schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2022 s Dopravním podnikem města Č. Budějovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy s DPMCB a.s.,

č. 45/21 – OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2022 na akci „Úprava návsi v obci Vidov“ ve výši 750 000Kč vč. DPH a pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci,

č. 46/21 – OZ schvaluje podání žádosti do dotačního titulu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na projekt „Oprava místních komunikací v obci Vidov“, zahrnující opravy části MK 02c a MK 18c a pověřuje starostu jednáním v této věci a podáním žádosti o dotaci,

č. 47/21 – OZ schvaluje podání žádosti z programu „Podpora rekonstrukcí MK a zřízení bezpečnostních prvků” na dvě proměnné elektronické značky („Auto v protisměru“) a dva vyvýšené prahy (retardéry) v obytné zóně u řadových domů,

č. 48/21 – OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2022. Rozpočet je navržen jako přebytkový,

č. 49/21 – OZ schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2023 -2026,

č. 50/21 – Zastupitelstvo obce ukládá starostovi povinnost informovat zastupitelstvo o každém rozpočtovém opatření provedeném v jeho kompetenci a na požádání ústně upřesnit jednotlivá rozpočtová opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení rozpočtového opatření. Součástí rozpočtového opatření je důvodová zpráva, ve které bude uvedeno u paragrafu a položky provedené změny její odůvodnění s částkou za jednotlivý provedený příjem nebo výdaj. Rozpočtová opatření s důvodovou zprávou budou starostou zaslána zastupitelům před schůzí OZ. Přijetím tohoto usnesení se ruší usnesení č.1/21 z 15.4.2021.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-8-ze-14.12.2021489445799.pdf 106.9 Kb
rozpocet-na-rok-2022.pdf 266.3 Kb
navrh-strednedobeho-vyhledu-2023-2026.pdf 69.8 Kb
rozpoctove-opatreni-c.-11.2021376510478.pdf 65.2 Kb
audiozaznam-oz-ze-14.12.2021525108362.mp3 199250.3 Kb

Zápis z jednání zastupitelstva z 16.11.2021

Unesení:

č.35/21 – OZ schvaluje revokaci usnesení č.29/21. Schválené znění: „Zastupitelstvo obce na základě projednání závěrečného účtu obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, souhlasí s celoročním hospodařením, a to s výhradami:
a) uvedenými ve zprávě FV ze dne 24.6.2021 – obec neeviduje pohledávky z titulu půjčování techniky, resp. o nich nebylo účtováno ani k rozvahovému dni,
b) zastupitele M. Dvořáka, že u rozpočtových opatření č. 4, 5 a 8/2020 překročil starosta svou pravomoc harmonizovat rozpočet na výdajové straně do 300 000Kč na jedno rozpočtové opatření,  
Zastupitelstvo obce přijímá následující opatření k nápravě výhrad: 
nápravné opatření k bodu a): obec bude vést průběžnou evidenci pohledávek z titulu půjčování techniky  
nápravné opatření k bodu b): při tvorbě rozpočtových opatření bude důsledně dodržován limit pro harmonizaci rozpočtu starostou obce stanovený usnesením č.21/21, tj. do 300.000Kč na výdajové straně a neomezeně na příjmové straně na jedno rozpočtové opatření“, 
Usnesení č.35/21 ruší a nahrazuje usnesení č.29/21.

č.36/21 - OZ schvaluje dodatek č.18 s firmou Marius Pedersen a         
pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č. 37/21 - OZ schvaluje Vyhlášku č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,

č. 38/21 - OZ pověřuje starostu přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci z POV MMR na opravy místních komunikací (MK 02c - panelová cesta, MK 18c - točna MHD, MK 20c - povrch u bytového domu č.p.27), 

č. 39/21 – OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování pumptracku z programu POV MMR - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a pověřuje starostu jednáním v této věci,

č. 40/21 – OZ pověřuje starostu a místostarostu povinností zveřejňovat přílohy a dodatky k zápisům ze zasedání OZ společně se zápisy, a to ve strojově čitelné podobě.

 

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Rozpočtové opatření č. 7/2021
Příloha č. 2: Rozpočtová opatření č. 8/2021
Příloha č. 3: Rozpočtové opatření č. 9/2021
Příloha č. 4: Rozpočtové opatření č. 10/2021
 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.7-z-16.11.2021.pdf 103.4 Kb
audio-oz-z-16.11.2021.mp3 255119.9 Kb
rozpoctove-opatreni-c.-07.pdf 88.7 Kb
rozpoctove-opatreni-c.-08.pdf 95.6 Kb
rozpoctove-opatreni-c.-09178979874.pdf 50.9 Kb
rozpoctove-opatreni-c.-10622339786.pdf 67.2 Kb

Zápis č.6 z jednání zastupitelstva z 12.10.2021

Výpisy usnesení:
Na schůzi OZ nebyla hlasována žádná usnesení.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-6-z-12.10.2021.pdf 100.1 Kb
audiozaznam-oz-z-12.10.2021.mp3 205643.2 Kb
priloha-c.1-analyza-rozpoctovych-opatreni.docx 29 Kb
priloha-c.2-vyjadreni-k-analyze-fv.docx 17 Kb
priloha-c.3-stanovisko-starosty-obce-ke-zprave-fv-ze-dne-30.9.2021.docx 18 Kb

Zápis č.5 z jednání zastupitelstva z 25.8.2021

Výpis usnesení:

č. 31/21 - OZ schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Vidov a firmou CETIN a.s. k uložení sítě elektronických komunikací do pozemku p.č.172/1 v k.ú. Vidov. OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č. 32/21- OZ schvaluje koncepci nakládání s odpady – separace od domu, úhrada dle zákona o místních poplatcích.

č. 33/21 - OZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25 000Kč SDH Vidov na práci s dětmi a mládeží na rok 2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Využití finančního příspěvku bude doloženo kopiemi faktur nebo účetních dokladů.

č.34/21 - OZ schvaluje finanční příspěvek na Hasičské odpoledne s večerní zábavou ve výši 10 000Kč na zaplacení kapely a ozvučení a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Využití finančního příspěvku bude doloženo kopiemi faktur nebo účetních dokladů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.5-z-25.8.2021.pdf 90.6 Kb
audio-oz-z-25.8.2021.mp3 204425.6 Kb

Zápis č. 4 z jednání zastupitelstva z 30.6.2021

Výpis usnesení:

č. 24/21 – OZ schvaluje námitku k Zápisu č. 3 k bodu. Nové znění bude součástí Zápisu č. 3 jako  Dodatek k Zápisu č. 3,

č. 25/21 – OZ schvaluje námitku k Zápisu č. 3 k bodu č.3. Nové znění bude součástí Zápisu č. 3 jako Dodatek k Zápisu č.3,

č. 26/21 – OZ schvaluje na úpravu části bikrosové dráhy na pumptrack. Osobou zodpovědnou za projekt je navržen místostarosta T. Hanus, maximální výše investice ze strany obce činí 50 000Kč,  

č. 27/21 – OZ schvaluje Vnitřní směrnici č.2/2021 – Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vidov, která ruší a nahrazuje Vnitřní směrnici č.1/2021 schválenou 15.4.2021 usnesením č. 6/21,

č. 28/21 – OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2020,

č. 29/21 – OZ schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 a audit hospodaření obce za rok 2020 s výhradami:
a) uvedenými ve zprávě FV ze dne 24.6.2021,

b) zastupitele M. Dvořáka, že u rozpočtových opatření č. 4, 5 a 8/2020 překročil starosta svou pravomoc harmonizovat rozpočet na výdajové straně do 300 000Kč na jedno rozpočtové opatření,              

č. 30/21 – OZ schvaluje ceník dřeva platný od 1.7.2021. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-oz-z-30.6.2021.mp3 65993.6 Kb
zapis-c.-4-z-30.6.2021.pdf 129.4 Kb

Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva z 16.6.2021

Výpis usnesení:

č. 16/21 – OZ pověřuje starostu obce Ing. Tomáše Šedivého a předsedkyni KV Bc. K. Lidralovou podáním trestního oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 TZ a to bez zbytečného odkladu,

č. 17/21 – OZ pověřuje kontrolní výbor prověřením jednacího řádu obce v článku 14 bod 7 a předložením návrhu změny tohoto odstavce, pakliže bude zjištěno, že současná úprava je v rozporu se zákonem,

č. 18/21 – OZ pověřuje zapisovatele po sepsání zápisu z OZ, podpisu osob a připojení příloh opatřit zápis přes sešití přelepkou, přes kterou bude vyznačeno razítko obce a bezodkladně doplněny podpisy ověřovatelů,

č. 19/21 - OZ pověřuje správce internetových stránek zveřejnit zápis ze zasedání OZ ve strojově čitelné verzi až poté, kdy bude i s přílohami a podpisy osob opatřen přelepkou s razítkem obce a podpisy ověřovatelů,

č. 20/21 - OZ pověřuje finanční výbor analýzou rozpočtových opatření za poslední tři ukončené roky a jejím předložení do 30. září 2021,

č. 21/21 - OZ pověřuje starostu prováděním rozpočtových opatření na výdajové straně rozpočtu do 300 000Kč na jedno rozpočtové opatření a na příjmové straně neomezeně,

č. 22/21 – OZ schvaluje
prodej pozemků p.č.20/2 a 58/1 v k. ú. Vidov o celkové výměře 38 m2 za cenu 450Kč m2, úhradu nákladů spojených s převodem pozemků kupující stranou a pověření starosty podpisem smlouvy,

č. 23/21 – OZ schvaluje doplnění POV Vidov 2016 – 2022 o
Bod č. 16 - Úpravy návsi:

  • úpravy povrchů ploch veřejných prostranství,
  • úpravy a doplnění zeleně,
  • úpravy a doplnění drobné architektury a mobiliáře (lavičky, nástěnky, kolostavy,
      veřejné osvětlení).


    Audiozáznam naleznete ZDE

Bohužel z důvodu technických potíží nelze vyvěsit audiozáznam jako přílohu článku. Na odstranění problémů spolupracujeme se správcem stránek. 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-3-z-16.6.-2021.pdf 110.4 Kb

Zápis č.2 z jednání zastupitelstva z 27.5.2021

Výpis usnesení:
 

č.11/21- OZ schvaluje námitku k Zápisu č. 1 k bodu č.10. Nové znění bude součástí Zápisu č. 1 jako Dodatek k Zápisu č.1,

č.12/21 – OZ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě a úpravě práv při realizaci stavby mezi paní Janou Kačírkovou a paní Bc.Kamilou Lidralovou na jedné straně a obce na straně druhé, týkající se pozemku p.č. 63/42 v k.ú. Vidov a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č.13/21 - OZ schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č.172/3 – služebnost inženýrské sítě mezi obcí a ÚZSVM a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č.14/21 – OZ schvaluje dle doporučení výběrové komise výběr firmy Staving CB s cenovou nabídkou 1 224 832 Kč bez DPH na zhotovitele chodníku a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou,

č.15/21 – OZ schvaluje zakoupení technického vybavení JSDH dle velitelem předloženého seznamu, které je podmíněno minimálním počtem čtyř členů hasičské jednotky, kteří mají zdravotní způsobilost k výkonu funkce člena JSDH.

Audiozáznam jednání naletnete ZDE.

Bohužel z technických důvodů nejde audiozáznam vyvěsit jako klasická příloha pod článkem, museli jsme dočasně umístnit audiozáznam jako odkaz ve výpisu usnesení. Na odstranění potíží pracujeme se správcem webu. Hned jak to bude možné, audiozáznam vyvěsíme standardní formou jako samostatnou přílohu pod článkem spolu se zápisem z jednání. 
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-2-z-27.5.2021503656568.pdf 123.3 Kb

Zápis č.1 z jednání zastupitelstva z 15.4.2021

Výpis usnesení:

č. 1/21 – OZ pověřuje finanční výbor vypracováním podrobnějších důvodových zpráv k budoucím rozpočtovým opatřením,

č. 2/21 – OZ schvaluje paní P. Antonovou členkou finančního výboru,

č. 3/21 – OZ schvaluje zřízení JSDH jako organizační složky obce,

č. 4/21 – OZ pověřuje starostu opravou dvou textových chyb dokumentu "Příkaz k provedení inventarizace majetku, závazků a

                pohledávek 2020",

č. 5/21 – OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 58/1 o celkové výměře 11 m2,


č. 6/21 – OZ schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2021 pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tato směrnice ruší a nahrazuje
                směrnici č.1/2019 schválenou dne 14.1.2019,

č. 7/21 – OZ schvaluje smlouvu o věcném břemeni na uložení kabelu do pozemku p.č.23/1 v k.ú. Vidov dle GP 516-27/2021 mezi obcí Vidov
                a firmou EG.D, a.s. za jednorázovou úhradu 1000Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č. 8/21 – OZ schvaluje sjednocení formátu příloh k „Výpisu usnesení“ (Zápisy z OZ) do formátu PDF,

č. 9/21 – OZ schvaluje povinnost řídit se při harmonizaci rozpočtu usnesením č. 49/17,

č. 10/21 – OZ schvaluje finanční dar obci Plav ve výši 30 000Kč jako kompenzaci za šest žáků v MŠ Plav.

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-1-z-15.4.2021.pdf 107 Kb
audiozaznam-schuze-z-15.4.2021.mp3 143442.7 Kb
dodatek-k-zapisu-c.1-schvaleny-27.5.2021.pdf 59.5 Kb