Zápisy ze zasedání 2022

Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva z 26.4.2022

Výpis usnesení:

č. 11/22 - OZ schvaluje směnu pozemků p.č.154/12, p.č.154/13 a p.č. 158/6 za pozemky p.č.91/4, p.č.91/5 a p.č.91/6 dle GP č.529-8/2022. Náklady směny uhradí Obec Vidov. Před vkladem do katastru nemovitostí dojde k výmazu zástavního práva, které vázne na pozemcích p.č.91/4, p.č.91/5 a p.č.91/6 oddělených pozemku p.č.91/1. OZ pověřuje starostu jednáním v této věci a podpisem směnné smlouvy,

č. 12/22 - OZ ruší bez náhrady Obecně závaznou vyhlášku č.1 /2014, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce schválenou dne 22.9.2014 usnesením č.51/14,

č. 13/22 – OZ schvaluje finanční dar obci Plav ve výši 30 000Kč jako kompenzaci za šest žáků v MŠ Plav a pověřuje starostu jednáním v této věci,

č. 14/22 – OZ schvaluje podání Žádost o dotaci z MMR v programu „Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit“ a pověřuje starostu jednáním v této věci a podáním žádosti,

č. 15/22 – OZ schvaluje Smlouvu o spolupráci a vzájemné výpůjčce hasičské techniky JSDH Vidov a SDH Vidov a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č. 16/22 – OZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 v maximální výši 40 000Kč na jeden spolek, pro Spolek přátel Vidova, SK Vidov a SDH Vidov, jako finanční podporu na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. Částka bude spolkům vyplacena jednorázově nebo průběžně proti daňovému dokladu nebo faktuře vystavené na obec, 

č. 17/22 – OZ schvaluje pověření kontrolního výboru kontrolou nájemních smluv do 15.8. 2022 a schvaluje využití právní pomoci při této činnosti. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-3-z-26.4.2022.pdf 95.1 Kb
audiozaznam-z-oz-z-26.4.2022.mp3 170407.9 Kb
priloha-c.-1.pdf 228.5 Kb

Zápis č.2 z jednání zastupitelstva z 22.3.2022

Výpis usnesení:
 

č. 8/22 - OZ schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků p.č.154/12, p.č.154/13 a p.č. 158/6 dle GP č.529-8/2022 v lokalitě
                „U mlýna“,

č. 9/22 - OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z MAS Pomalší, výzva č.5 PRV, na projekt „Úpravy návsi ve Vidově“ v celkové výši 770
                000Kč a pověřuje starostu jednáním v této věci,
č. 10/22 - OZ souhlasí s konáním veřejné sbírky na pomoc Ukrajině - zasílání peněžních darů na podporu Ukrajiny, pomoc
                 uprchlíkům z Ukrajiny v obci a rekonstrukci objektu obecní chaty č.e.311 pro ubytování uprchlíků.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-2-z-22.3.2022.pdf 99.6 Kb
audiozaznam-oz-z-22.3.2022.mp3 131347.8 Kb
ro-12.2021324882331.pdf 71.6 Kb
ro-13.2021.pdf 71.4 Kb
ro-3.2022.pdf 53.8 Kb

Zápis č.1 z jednání zastupitelstva z 22.2.2022

Výpis usnesení:
č. 1/22 – OZ schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.567/30 o výměře 25 m2 od Jihočeského kraje pod stavbou chodníku a pověřuje starostu jednáním v této věci,
č. 2/22 - OZ schvaluje zřízení věcného břemene (práva přístupu) na pozemku p.č.180/1 jako přístupu k vrtu na pozemku p.č.180/7 dle GP č. 531-24/2022 od firmy Valbek za jednorázovou úplatu ve výši 10.000Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
č. 3/22 – OZ schvaluje dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby mezi obcí a firmou Marius Pedersen ve výši 950Kč bez DPH krát 8,11 tuny převzatého separovaného papíru za rok 2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
č. 4/22 – OZ bere Zprávu inventarizace majetku a závazků za rok 2021 na vědomí a schvaluje, že v bodě „F - zjištění a návrhy opatření vyřadit majetek z účtu 028“ – nebude vyřazena položka kontejnery na S, P, P(1100l) ve výši 45 029Kč (22ks) a kontejnery budou i nadále evidovány v majetku obce. Inventarizační zpráva bude opravena dle návrhu, který byl schválen OZ,
č. 5/22 – OZ schvaluje rozpočtové opatření č.2/2022 týkající se přesunu částky 310 000Kč na dopravní obslužnost z paragrafu 2292 položky 5193 na paragraf 2292 položka 5213,
č. 6/22 – OZ schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí Vidov a zastupitelem M. Kutišem, bytem Vidov 29,
č. 7/22 – OZ schvaluje cenu za svoz TKO z provozoven OSVČ a právnických firem podnikajících v obci ve výši 2500Kč/rok (nádoba 120 l) při 14 denní frekvenci svozu.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-oz-c.-1-z-22.2.2022.pdf 97.6 Kb
audiozaznam-oz-z-22.2.2022.mp3 156442.2 Kb
gp-530-13-2022.pdf 278.1 Kb
gp-00531-24-2022.pdf 274.5 Kb
zapis-oz-c.-1-z-22.2.2022.docx 32 Kb