Zápisy ze zasedání 2022

Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva z 1.11.2022

 

Výpis usnesení:

č. 46/22 - OZ schvaluje členkou finančního výboru Mgr. Andreu Haines, bytem Vidov 107, 
č. 47/22 - OZ schvaluje změnu jednacího řádu - článek 14 odstavec 5 v novém znění: „Schválený zápis
                   je listinou osvědčující průběh jednání a obsah usnesení. Originál zápisu je uložen spolu
                   s audiozáznamem na obecním úřadě k nahlédnutí a přehrání. Schválená usnesení z jednání
                   obecního zastupitelstva budou zveřejněna spolu s audiozáznamem na webových
                   stránkách obce. S ohledem na nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) budou
                   všechny zveřejněné zápisy anonymizovány“,  
č. 48/22 - OZ ruší bez náhrady usnesení č.8/21, 19/21 a 40/21,
č. 49/22 - OZ schvaluje zřizovací listinu Komunitní knihovny Vidov, 
č. 50/22 - OZ jmenuje zaměstnancem Komunitní knihovny Vidov paní Mgr. Terezu Krubovou, bytem
                   Vidov 50, 
č. 51/22 - OZ schvaluje rozpočtové opatření č.14/2022,
č. 52/22 - OZ ruší bez náhrady usnesení č.50/21,
č. 53/22 - OZ schvaluje zapojení obce Vidov do dotačního programu Jihočeského kraje "My v tom
                   Jihočechy nenecháme II" a pověřuje starostu jednáním v této věci a přípravou
                   podkladů pro podání žádostí o výše uvedenou dotaci.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-z-1.11.2022.mp3 95713.2 Kb

Zápis č. 7 z jednání zastupitelstva z 20.10.2022

Výpis usnesení:

č.36/22 – OZ schvaluje starostou obce Ing.Tomáše Šedivého,

č.37/22 – OZ schvaluje, že starosta bude svou funkci vykonávat jako uvolněný,

č.38/22 – OZ schvaluje místostarostou obce Mgr. Tomáše Hanuse, funkci bude vykonávat jako neuvolněný místostarosta,

č.39/22 – OZ schvaluje, že finanční i kontrolní výbor budou tříčlenné,

č.40/22 – OZ schvaluje předsedou finančního výboru Mgr. Miroslava Krubu (neuvolněný), 

č.41/22 – OZ schvaluje členem finančního výboru Luboše Fiedlera, 
             
č.42 /22 – OZ schvaluje předsedou kontrolního výboru Ivana Habrdu  (neuvolněný),

č.43/22 – OZ schvaluje členem kontrolního výboru Janu Andrlovou Dis,

č.44/22 – OZ schvaluje členem kontrolního výboru Bc. Lukáše Rajzla,

č.45/22 – OZ schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí Vidov a zastupitelem M. Kutišem, bytem Vidov 29.            

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-7.-z-20.10.2022.pdf 101.2 Kb
audiozaznam-schuze-oz-z-20.10.2022.mp3 45139.9 Kb
priloha-c.-1170953196.pdf 147.7 Kb

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva z 6.9.2022

Výpis usnesení:

č. 33/22 - OZ schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a manželi Ing. Josefem Broučkem, Phd., a Ing. Vlastou Broučkovou, kterou obec Vidov kupuje pozemek p.č.63/70 o výměře 13m2 pod stavbou chodníku, oddělený geometrickým plánem č.528-260/2021 pro k.ú. Vidov z pozemku parc.č.63/13, za celkovou kupní cenu 3.900Kč. Veškeré náklady související s převodem pozemku hradí obec. OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č. 34/22 - OZ schvaluje příspěvek na práci s dětmi a mládeží pro SDH Vidov na rok 2022 ve výši 25 000Kč, částka bude proplacena průběžně nebo jednorázově proti dokladům nebo fakturám. Doklady budou předloženy nejpozději do 9.1.2023.

č. 35/22 - OZ schvaluje výběr firmy AKORD stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o. pro realizaci zakázky „Rozšíření kanalizace ve sportovním areálu a vodovodu v zahrádkách Vidov“ v celkové ceně 1 411 872,72 vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-1807486016.pdf 101.3 Kb
priloha-c.-2.pdf 151.9 Kb
priloha-c.-3.pdf 1115.1 Kb
priloha-c.-5.docx 16.1 Kb
priloha-c.-6.docx 16.3 Kb
priloha-c.-4.pdf 262.7 Kb
zapis-z-jednani-oz-c.-6-z-6.9.2022949733689.pdf 91.4 Kb
zaznam-audia-jednani-oz-z-6.9.2022.mp3 179193.9 Kb

Zápis č. 5 z jednání zastupitelstva z 21.6.2022

Výpis usnesení:

č. 25/22 - OZ schvaluje účetní závěrku obce Vidov za rok 2021 s výhradou k odstranění závad uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, s termínem do 31.8.2022,
  
č. 26/22 – OZ souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad,

č. 27/22 – OZ schvaluje pověření zastupitelky Bc. K. Frčkové přijímáním prohlášení o uzavření manželství pro volební období 2018 až 2022,

č. 28/22 – OZ schvaluje Strategický plán obce Vidov 2022-2027,

č. 29/22 – OZ schvaluje posílení spojů MHD od poskytovatele DPMČB v pracovních dnech, a to o spoje 6:41 „Vidov náves“ odjezd do ČB, 9:21 „Vidov náves“ odjezd do ČB a 15:13 odjezd „Poliklinika Jih“ do Vidova,

č. 30/22 – OZ schvaluje realizaci staveb – Vidov - prodloužení vodovodu „Zahrádky“ a Vidov – prodloužení kanalizace sportovní areál,

č. 31/22 – OZ schvaluje podání žádosti o bezúročnou výpůjčku od JVS ve výši 1 500 000Kč na realizaci staveb: Vidov - prodloužení vodovodu „Zahrádky“ a Vidov – prodloužení kanalizace sportovní areál a pověřuje starostu podáním žádosti a podpisem smlouvy o výpůjčce,

č. 32/22 – OZ ukládá starostovi zajistit vypracování koncepce rozvoje vodohospodářské infrastruktury obce, včetně možnosti přijetí OZV o zhodnocení pozemku výstavbou vodovodu a kanalizace do 30.9.2022.
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-5-z-21.6.2022.pdf 107.2 Kb
audiozaznam-schuze-oz-z-21.6.2022.mp3 132095.1 Kb
priloha-c.-1-opatreni-k-naprave-chyb.pdf 649.4 Kb
priloha-c.2-navrh-doplneni-spoju-dpm.xlsx 13 Kb

Zápis č. 4 z jednání zastupitelstva z 24.5.2022

Výpis usnesení:

č. 18/22 - OZ schvaluje finanční příspěvek pro Spolek přátel Vidova, pro SDH Vidov a pro SK Vidov na kalendářní rok 2022 na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí pro veřejnost. Tento příspěvek činí 40000Kč pro každý spolek. Částka bude proplacena průběžně nebo jednorázově proti daňovému dokladu nebo faktuře vystavené na obec. Toto usnesení ruší bez náhrady usnesení č.16/22,
  
č. 19/22 – OZ schvaluje zrušení usnesení č. 14/22 – „Podání Žádosti o dotaci z MMR v programu „Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit“ bez náhrady,

č. 20/22 – OZ schvaluje:
1)    bezplatný převod pozemku parc.č.63/69 v k.ú. Vidov tak, jak byl tento pozemek vymezený geometrickým plánem č.528-260/2021 pro k.ú. Vidov, včetně všech jeho součástí a příslušenství s ním spojených od manželů Romany a Tomáše Šedivého, bytem Vidov 34, do vlastnictví obce. 
2)    Dále OZ schvaluje směnu pozemků: Jana Kačírková, bytem Vidov 28,  převádí do vlastnictví Obce Vidov díly „c“ a „d“ oddělené Geometrickým plánem č.528-260/2021 pro k.ú. Vidov z pozemku parc.č.63/10 (když tyto díly jsou geometrickým plánem spolu s pozemkem parc.č.574/1 a dílem „b“ z pozemku parc.č.574/2 sloučeny do nově vytvořeného pozemku parc.č.63/68) a dále pozemek parc.č.19/31 a pozemek parc.č.20/8, a současně Obec Vidov převádí do vlastnictví Jany Kačírkové díl „a“ oddělený Geometrickým plánem č.528-260/2021 pro k.ú. Vidov z pozemku parc.č.574/2 (když tento díl je Geometrickým plánem sloučen s dílem „e“ do nově vymezeného pozemku parc.č.63/10).
3)    V souvislosti se směnou pozemků nejsou manželé Romana a Tomáš Šedivý, ani Jana Kačírková povinni hradit druhé straně žádný doplatek, ani poskytnout jakékoli jiné plnění,

č. 21/22 – OZ schvaluje, aby příjemci podpory obce na základě usnesení č. 18/22 (SDH Vidov, SK Vidov a Spolek přátel Vidova):
- informovali o poskytnuté podpoře ze strany obce na tiskových materiálech a v prostředcích elektronické komunikace v rámci propagace akce,
- informovali vhodným způsobem o podpoře pořádané akce z rozpočtu obce na místě samém,
- poskytli obecnímu úřadu nejméně 7 dnů před konáním akce stručné informace ke zveřejnění na webu a FB obce,

č. 22/22 – OZ schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2022 - Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vidov ve znění Směrnice č.2/21 se změnou článku 2.3.2., dle přílohy. Schválená směrnice č. 1/2022 ruší a nahrazuje směrnici č. 2/2021 s platností od 25.5.2022,

č. 23/22 – OZ schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace na období 2022-2031 ve variantě C (nejpomalejší růst),

č. 24/22 – OZ schvaluje realizaci projektu úprav návsi z dotačních titulů POV JK a MAS Pomalší. Zakázky budou zadány vždy současně pro stavební práce, mobiliář a sadovnické úpravy. 
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audizaznam-schuze-oz-z-24.5.2022.mp3 166946 Kb
zapis-c.-4-ze-24.5.2022759287457.pdf 144.2 Kb
priloha-c.-1-zmena-smernice.pdf 68.3 Kb
priloha-c.2-plan-financovani-obnovy-vidov.pdf 701 Kb
usneseni-krpc-89146-78tc-2021-020181.pdf 1449.4 Kb

Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva z 26.4.2022

Výpis usnesení:

č. 11/22 - OZ schvaluje směnu pozemků p.č.154/12, p.č.154/13 a p.č. 158/6 za pozemky p.č.91/4, p.č.91/5 a p.č.91/6 dle GP č.529-8/2022. Náklady směny uhradí Obec Vidov. Před vkladem do katastru nemovitostí dojde k výmazu zástavního práva, které vázne na pozemcích p.č.91/4, p.č.91/5 a p.č.91/6 oddělených pozemku p.č.91/1. OZ pověřuje starostu jednáním v této věci a podpisem směnné smlouvy,

č. 12/22 - OZ ruší bez náhrady Obecně závaznou vyhlášku č.1 /2014, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce schválenou dne 22.9.2014 usnesením č.51/14,

č. 13/22 – OZ schvaluje finanční dar obci Plav ve výši 30 000Kč jako kompenzaci za šest žáků v MŠ Plav a pověřuje starostu jednáním v této věci,

č. 14/22 – OZ schvaluje podání Žádost o dotaci z MMR v programu „Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit“ a pověřuje starostu jednáním v této věci a podáním žádosti,

č. 15/22 – OZ schvaluje Smlouvu o spolupráci a vzájemné výpůjčce hasičské techniky JSDH Vidov a SDH Vidov a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č. 16/22 – OZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 v maximální výši 40 000Kč na jeden spolek, pro Spolek přátel Vidova, SK Vidov a SDH Vidov, jako finanční podporu na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. Částka bude spolkům vyplacena jednorázově nebo průběžně proti daňovému dokladu nebo faktuře vystavené na obec, 

č. 17/22 – OZ schvaluje pověření kontrolního výboru kontrolou nájemních smluv do 15.8. 2022 a schvaluje využití právní pomoci při této činnosti. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-3-z-26.4.2022.pdf 95.1 Kb
audiozaznam-z-oz-z-26.4.2022.mp3 170407.9 Kb
priloha-c.-1.pdf 228.5 Kb

Zápis č.2 z jednání zastupitelstva z 22.3.2022

Výpis usnesení:
 

č. 8/22 - OZ schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků p.č.154/12, p.č.154/13 a p.č. 158/6 dle GP č.529-8/2022 v lokalitě
                „U mlýna“,

č. 9/22 - OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z MAS Pomalší, výzva č.5 PRV, na projekt „Úpravy návsi ve Vidově“ v celkové výši 770
                000Kč a pověřuje starostu jednáním v této věci,
č. 10/22 - OZ souhlasí s konáním veřejné sbírky na pomoc Ukrajině - zasílání peněžních darů na podporu Ukrajiny, pomoc
                 uprchlíkům z Ukrajiny v obci a rekonstrukci objektu obecní chaty č.e.311 pro ubytování uprchlíků.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-2-z-22.3.2022.pdf 99.6 Kb
audiozaznam-oz-z-22.3.2022.mp3 131347.8 Kb
ro-12.2021324882331.pdf 71.6 Kb
ro-13.2021.pdf 71.4 Kb
ro-3.2022.pdf 53.8 Kb

Zápis č.1 z jednání zastupitelstva z 22.2.2022

Výpis usnesení:
č. 1/22 – OZ schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.567/30 o výměře 25 m2 od Jihočeského kraje pod stavbou chodníku a pověřuje starostu jednáním v této věci,
č. 2/22 - OZ schvaluje zřízení věcného břemene (práva přístupu) na pozemku p.č.180/1 jako přístupu k vrtu na pozemku p.č.180/7 dle GP č. 531-24/2022 od firmy Valbek za jednorázovou úplatu ve výši 10.000Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
č. 3/22 – OZ schvaluje dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby mezi obcí a firmou Marius Pedersen ve výši 950Kč bez DPH krát 8,11 tuny převzatého separovaného papíru za rok 2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
č. 4/22 – OZ bere Zprávu inventarizace majetku a závazků za rok 2021 na vědomí a schvaluje, že v bodě „F - zjištění a návrhy opatření vyřadit majetek z účtu 028“ – nebude vyřazena položka kontejnery na S, P, P(1100l) ve výši 45 029Kč (22ks) a kontejnery budou i nadále evidovány v majetku obce. Inventarizační zpráva bude opravena dle návrhu, který byl schválen OZ,
č. 5/22 – OZ schvaluje rozpočtové opatření č.2/2022 týkající se přesunu částky 310 000Kč na dopravní obslužnost z paragrafu 2292 položky 5193 na paragraf 2292 položka 5213,
č. 6/22 – OZ schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí Vidov a zastupitelem M. Kutišem, bytem Vidov 29,
č. 7/22 – OZ schvaluje cenu za svoz TKO z provozoven OSVČ a právnických firem podnikajících v obci ve výši 2500Kč/rok (nádoba 120 l) při 14 denní frekvenci svozu.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-oz-c.-1-z-22.2.2022.pdf 97.6 Kb
audiozaznam-oz-z-22.2.2022.mp3 156442.2 Kb
gp-530-13-2022.pdf 278.1 Kb
gp-00531-24-2022.pdf 274.5 Kb
zapis-oz-c.-1-z-22.2.2022.docx 32 Kb