Zápisy ze zasedání 2023

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva ze dne 19.9.2023

Výpis usnesení:

č. 30/23 - OZ schvaluje rozpočtové opatření č.7/2023,

č. 31/23 – OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje:
- pozemek parc.č. 62/2 a 62/5 k.ú. Vidov, jehož součástí je na něm stojící stavba bez č.p./č.e. – bývalá úpravna vody, část obce Vidov, 
- pozemky parc.č. 62/8, 63/6, 63/21, 63/28, 63/64, 63/65, 63/66 vše k.ú. Vidov, zapsané v katastru nemovitostí na LV č.1 pro obec a k.ú. Vidov
- ideální polovinu pozemku p.č.63/27 zapsané v katastru nemovitostí na LV č.855 pro obec a k.ú. Vidov a ideální polovinu pozemku 63/34 k.ú. Vidov, zapsané v katastru nemovitostí na LV č.854 pro obec a k.ú. Vidov 
Podmínky prodeje:
Pozemky jsou určeny pro vybudování Svazkové školy Malše a související technické a dopravní infrastruktury,

č. 32/23 – OZ rozhoduje o rozdělení pořizované Změny č. 1 územního plánu Vidov na dvě samostatné změny, a to Změnu č. 1 a Změnu č. 2, kdy obsahem Změny č. 2 bude na pozemcích parc. č. 725/1, 725/2, 726/3 a 726/10 vše v k.ú. Vidov prověření možnosti realizace bydlení v nízkopodlažních bytových domech. 
Ve změně č. 2 bude dopracován požadavek na regulační plán a upravena maximální možná výška staveb včetně maximální možné zastavitelnosti,

č. 33/23 – OZ schvaluje usnesení v následujícím znění:
1. OZ ověřuje ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, soulad změny č. 1 územního plánu Vidov
- s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, 
- se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, 
- se stanovisky dotčených orgánů,
2. OZ rozhoduje o námitce, uplatněné k návrhu změny č. 1 územního plánu Vidov, tak, jak je uvedeno v kapitole 15 rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění v odůvodnění změny č. 1 územního plánu,
3. OZ vydává na základě § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
- změnu č. 1 územního plánu Vidov.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-z-jednani-oz-z-19.9.2023.mp3 105463.9 Kb

Zápis č. 5 z jednání zastupitelstva ze dne 27.6.2023

Výpis usnesení:

č. 21/23 - OZ ruší usnesení č. 16 a 17/23,
č. 22/23 - OZ projednalo závěrečný účet obce za rok 2022 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření,
č. 23/23 - OZ přijímá k odstranění nedostatků tato opatření:
Termín odstranění chyb a nedostatků je stanoven na 22.12.2023,
č. 24/23 - OZ schvaluje účetní závěrku obce za rok 2022,
č. 25/23 - OZ schvaluje zřízení spořícího účtu u Moneta Money bank s počáteční úložkou 2mil. Kč. Pověřuje starostu jednáním v této věci,
č. 26/23 - OZ souhlasí s výsadbami zeleně na pozemcích p.č.174/17 a 180/1. Zákres výsadeb je přílohou zápisu,  
č. 27/23 - OZ schvaluje Jednací řád obce Vidov s platností od 28.6.2023. Toto usnesení ruší a nahrazuje usnesení č. 8/19,
č. 28/23 - OZ schvaluje stanovy a smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Svazková škola MALŠE dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Pověřuje starostu podpisem smlouvy,
č. 29/23 - OZ schvaluje rozpočtové opatření č.6/2023. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-z-jednani-oz-z-27.6.2023.mp3 135221.6 Kb

Zápis č. 4 z jednání zastupitelstva z 23.5.2023

Výpis usnesení:

č. 13/23 - OZ schvaluje rozdělení příspěvků na základě Směrnice č.1/2023 Obce Vidov pro pořádání a provozování kulturních a volnočasových aktivit – 1.výzva pro rok 2023 v celkové výši 181 560Kč a opravě názvu žádajícího subjektu (fyzická osoba) u žádosti na pořádání Polního dne v tabulce Žádostí o příspěvek 2023. Toto usnesení ruší a nahrazuje usnesení č. 11/23,
č. 14/23 - OZ jmenuje zaměstnancem Komunitní knihovny Vidov paní Mgr. Dagmar Kropíkovou, bytem Vidov 117,
č. 15/23 - OZ schvaluje doplnění Strategického plánu (SP), opatření B2.1. v prioritě Kvalitní občanská vybavenost v obci takto:
B2.1 Zjištění možností rozvoje předškolního a školního vzdělávání v obci včetně rozšíření volnočasových aktivit pro děti. Výstup - příprava podmínek a vznik svazkové školy v obci,
č. 16/23 - OZ projednalo závěrečný účet obce za rok 2022 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření,
č. 17/23 - OZ přijímá k odstranění nedostatků toto opatření: 
Termín odstranění chyb a nedostatků je stanoven na 22.12.2023,
č. 18/23 - OZ ruší usnesení č. 66/22 a nahrazuje jej zněním: „OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2023. Rozpočet je navržen jako přebytkový. K vyrovnání rozdílu příjmů a výdajů budou použity přebytky hospodaření z minulých let“, 
č. 19/23 - OZ schvaluje Rozpočtové opatření č.5/2023,
č. 20/23 - OZ schvaluje ukončení veřejné sbírky na pomoc Ukrajině ke dni 30.6.2023.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-z-jednani-oz-z-23.5.2023.mp3 71440.6 Kb

Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva ze dne 25.4.2023

Výpis usnesení:

č. 10/23 - OZ schvaluje zřízení věcného břemene mezi EG.D, a.s. a obcí Vidov na pozemku p.č.63/67 za účelem umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č. 11/23 - OZ schvaluje rozdělení příspěvků na základě Směrnice č.1/2023 Obce Vidov pro pořádání a provozování kulturních a volnočasových aktivit – 1.výzva pro rok 2023 v celkové výši 186 690Kč a opravě názvu žádajícího subjektu (fyzická osoba) u žádosti na pořádání Polního dne v tabulce Žádostí o příspěvek 2023,

č. 12/23 - OZ schvaluje výběr firmy Demostav s.r.o., Hluboká nad Vltavou, IČ: 46678573 na výstavbu Zázemí sportovního areálu v ceně 3.845.637,69 Kč bez DPH (4.653.221,60 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-z-jednani-oz-ze-dne-25.4.2023.mp3 115219.1 Kb

Zápis č. 2 z jednání zastupitelstva z 21.3.2023

     
Usnesení:

č. 6/23 - OZ schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Vidov a Regional Association of Terrotirial Communities, str. Marshal Vasylevsky Mykolaiv zastoupená Denysem Zolotukhinem na darování věcného daru (elektrocentrály + příslušenství) v celkové hodnotě 35428 Kč. Pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy,

č. 7/23 - OZ schvaluje využití areálu bývalé úpravny vody Vidov v majetku obce pro výstavbu svazkového školského zařízení – základní školy a mateřské školy, 

č. 8/23 - OZ schvaluje přistoupení obce k jednání o uzavření smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí za účelem vybudování školského zařízení v obci Vidov a ukládá starostovi účastnit se jednání o uzavření smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí,

č. 9/23 - OZ schvaluje výběr firmy na výstavbu pumptracku dle proběhlého VŘ ze dne 20.3.2023 – firma Bikerparker servicis s.r.o. v ceně 548 747Kč (neplátce DPH). Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-z-jednani-oz-z-21.3.2023.mp3 121243.4 Kb

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva ze 14.2.2023

Usnesení:

č. 1/23 - OZ schvaluje zřízení věcného břemene mezi EG.D, a.s. a obcí 
               Vidov na pozemcích p.č. 567/6, 63/68 a 63/69 za účelem 
               umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN, 
               za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč. Pověřuje starostu 
               podpisem smlouvy,
č. 2/23 - OZ pověřuje kontrolní výbor revizí stávajícího jednacího řádu 
               zastupitelstva a jeho předložení do 30.6.2023 k projednání v 
               zastupitelstvu,
č. 3/23 - OZ schvaluje Směrnici č.1/2023 pro pořádání a provozování 
               kulturních a volnočasových aktivit a poskytování finančních 
               příspěvků z rozpočtu obce Vidov,

č. 4/23 - OZ schvaluje termín podání žádostí o podporu dle Směrnice 
               č.1/2023 pro rok 2023 do 31.3.,

č. 5/23 - OZ schvaluje výši příspěvku na činnost spolku dle směrnice 
               č.1/2023 část II., odst.4, bod 5 se sídlem v obci Vidov pro rok 
               2023 ve výši 250,- Kč na člena staršího 18-ti let a 500,- Kč na 
               člena mladšího 18-ti let, který dosáhl tohoto věku v roce podání 
               žádosti. 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-jednani-oz-ze-14.2.2023.mp3 170251.2 Kb