Zápisy ze zasedání 2019

Zápis č.6 z jednání zastupitelstva ze 3.9.2019

Výpis usnesení:

č.36/19 – OZ schvaluje návrh, aby bylo ve věci lesního hospodaření postupováno podle bodů 1,2, a 3 v „Zápisu z pochůzky lesním majetkem obce Vidov“ vypracovaným        ing.Heydou.

č.37/19 – OZ schvaluje na vytěžených plochách nejpozději do konce března 2020 vyřezání nežádoucích dřevin a úklid klesti a po konzultaci s OLH Ing. Janečkem zvážit případné dosázení vhodnou dřevinou.

č.38/19 – OZ pověřuje starostu do příští schůze zastupitelstva zjištěním podmínek a případnou možností podání žádosti na čerpání financí z dotačního programu na kompenzaci nižší ceny dříví na trhu kvůli kůrovci.

č.39/19 – OZ pověřuje starostu do příští schůze zastupitelstva zjištěním možností čerpání dotace na zalesnění vzniklých holin.

č.40/19 – OZ pověřuje starostu do příští schůze zastupitelstva zjištěním podmínek pro podání žádosti na Krajský úřad JK na změnu kategorie lesa z lesa hospodářského na les zvláštního určení (lesy příměstské a rekreační).

č.41/19 – OZ schvaluje a bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru týkající se kontroly lesního hospodaření obce.

č.42/19 – OZ schvaluje prodej pozemku p.č.42/14 o výměře 1m2 do SJM Jiřího a Marie Řezáčových, bytem Vidov 43. Cena 200,- Kč/m2 + ½ výdajů na GPL a sepsání smlouvy. Návrh na vklad hradí kupující.

č.43/19 – OZ schvaluje odložení prodeje pozemku p.č.42/15 o výměře 6m2 na příští schůzi OZ. Zastupitelé do příští schůze provedou místní šetření a navrhnou nejvhodnější variantu řešení.

č.44/19 – OZ schvaluje pověřit starostu jednáním se starostou obce Nedabyle do příští schůze OZ ohledně kvality vody vypouštěné z čističky do Nedabylského potoka.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.6-ze-3.9.2019.pdf 137.9 Kb
audiozaznam-schuze-ze-3.9.wma 108205 Kb

Zápis č.5 z jednání zastupitelstva z 27.6.2019

Výpis usnesení:

č.28/19 – OZ souhlasí a bere na vědomí dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova vodovodu Vidov – II.etapa náves“ s firmou Swietelsky. Na základě podmínek stanovených na minulé schůzi byl určen termín dokončení díla do 16.9. t.r. a navýšeno penále v případě prodlení ze strany zhotovitele.

č.29/19 – OZ souhlasí a schvaluje Zprávu finančního výboru ze dne 12.6.2019.

č.30/19 – OZ schválilo rozpočtovém opatření č.7/2019 a sním spojenou harmonizaci rozpočtu.

č.31/19 – OZ pověřilo starostu obce na základě platného usnesení č.2/18 podpisem kupní smlouvy s s panem Václavíkem do 30.7.2019.

č.32/19 – OZ pověřilo starostu obce na základě platného usnesení č.10/18 podpisem kupní smlouvy s s panem Markem do 30.7.2019.

č.33/19 - OZ pověřilo starostu obce na základě platného usnesení č.38/18 dotazem na krajský úřad ohledně bezúplatného převodu části pozemku p.č.567/26 pod chodníkem od Jihočeského kraje do majetku obce.

č.34/19OZ schválilo na základě platného usnesení č.47/18 termín provedení fyzické inventarizaci majetku do 30.9.2019.

č.35/19 – OZ schválilo a bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne 22.5.2019.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-schuze-z-27.6..mp3 166060.7 Kb
zapis-c.5-z-27.6.2019.pdf 149.3 Kb

Zápis č.4 z jednání zastupitelstva z 16.5.2019

Výpis usnesení:

č.20/19 – OZ schválilo změnu Zápisu č.3. v bodě č.1. Změna bude součástí Zápisu č.3 jako „Dodatek k Zápisu č.3“.

č.21/19 – OZ schválilo finanční podporu 15.ročníku Zelnobraní výše 20 000Kč(oproti předloženým fakturám) a hmotnou podporu formou bezplatného zapůjčení techniky a možností kopírování na OÚ.

č.22/19 – OZ schválilo výběr firmy Ertl Milan k realizaci zakázky „Chodníky podél SIII/15523, 1.část, IV. A etapa. Celková cena díla činí 997 440,01Kč vč. DPH. OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou. Vyhodnocení výběru firmy je přílohou tohoto zápisu.

č.23/19 – OZ pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s firmou Swietelsky na realizaci zakázky „Obnova vodovodu – náves“. Podmínkou podpisu smlouvy je ukončení výstavby do 16.9.2019 a získání bezúročné půjčky s 10-letou splatností od FPI JVS v minimální výši 800 000Kč.

č.24/19 – OZ schválilo zrušení usnesení č.2/16 ze dne 2.3.2016, týkající se záměru prodeje pozemku p.č.44/39 o výměře 113 m2 za 22.600 Kč pod regulační stanicí plynu firmě EON.

č.25/19 - OZ schválilo prodej pozemků p.č.44/45 o výměře 22 m2 a 44/46 o výměře 91 m2 dle GPL č.482-18GE8071/2018 firmě E.ON distribuces.r.o.,F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 28085400,za celkovou cenu 22.600,- Kč (za cenu 200,- Kč/m2 ). Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č.26/19 – OZ schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028, variantu C. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028 je přílohou zápisu.

č.27/19 – OZ schválilo vypsání výběrového řízení na zpracování socioekonomické a marketingové studie na využití bývalého areálu firmy Tesera.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schuze-oz-z-16.5.-body-1-7.mp3 151393.9 Kb
schuze-oz-z-16.5.-body-8-14.mp3 127404.1 Kb
zapis-c.4-z-16.5.2019486618926.pdf 166.5 Kb

Zápis č.3 z jednání zastupitelstva ze 7.5.2019

Výpis usnesení:

č.18/19 – OZ schválilo pověření kontrolního výboru kontrolou lesního hospodaření obce. Ke kontrole bude přizván i pan Janeček, lesní hospodář obce, případně další odborník na lesní hospodaření. Termín pro provedení kontroly je stanoven do dvou měsíců od předání podkladů od lesního hospodáře obce pana Janečka.

č.19/19 – OZ schválilo uspořádání cyklovýletu podél Dunaje z Pasova do Lince. Obec zajistí dopravce, cena pro účastníky je 150Kč/osoba.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-3-ze-7.5.2019.pdf 84.9 Kb
schuze-ze-7.5.306203174.mp3 149367.2 Kb
schvaleny-dodatek-k-zapisu-c.3-ze-7.5.2019.pdf 52.1 Kb

Zápis č.2 z jednání zastupitelstva z 8.4.2019

Výpisy usnesení:

č.9/19 – OZ schválilo Účetní závěrku za rok 2018

č.10/19 – OZ schválilo bez výhrad Audit a závěrečný účet za rok 2018

č.11/19 – OZ schválilo na základě výběrového řízení výběr firmy na výstavbu

chodníků podél silnice SIII/15523 – 2.část, III. etapa. Vítězem

výběrového řízení se stala firma Dopravní stavby HP Bohemia s

nabídkovou cenou 1 184 947,51 Kč včetně DPH a pověřuje starostu

obce podpisem smlouvy s vybranou firmou

č.12/19 – OZ schválilo technické řešení opěrné zdi při výstavbě chodníku

podél silnice S III/15523 – 2.část, I.etapa. Projektována bude

kolmá zídka s nejmenším záborem pozemků

č.13/19 – OZ schválilo Zprávu kontrolního výboru – parkování v obci

č.14/19 – OZ schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č.42/14 a

p.č.42/15 v k.ú. Vidov.

č.15/19 – OZ schválilo nákup a instalaci 2kusů větších informačních

radarů(velikost číslic cca 400mm) s doplňkovým textem „ZPOMAL“,

s funkcí zaznamenávající průjezdnost vozidel a maketou kamerového

systému a jednoho menšího radaru(číslice 300mm) a doplňkovým

textem „ZPOMAL“ dle směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

č.16/19 – OZ pověřilo předsedkyni školské a sociální komise Bc. K.Lidralovou

poptávkou cenových nabídek na zpracovatele projektové

dokumentace cílového řešení zklidnění dopravy v obci.

č.17/19 – OZ schválilo navýšení částky ve směrnici o oběhu účetních dokladů

u drobného hmotného majetku z původních 1000Kč na 3000Kč, tak

aby byla tato částka v souladu s platnou normou.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schuze-z-8.4.-cast-1-body1.-7.-.mp3 128686.8 Kb
schuze-z-8.4.-2.cast-body8-14-.mp3 138396.8 Kb
zapis-c.2-z-8.4.2019.pdf 174.1 Kb

Zápis č.1 z jednání zastupitelstva ze 14.1.2019

Výpisy usnesení:

 

č.1/19 – OZ schválilo výši odměn zastupitelů od 1.1.2019. Bude součástí

dodatku k Zápisu č.6/2018.

č.2/19 – OZ schválilo Rozpočtový výhled obce na rok 2020-2023. Bude

součástí dodatku k Zápisu č.6/2018.

č.3/19 – OZ schválilo firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. jako vítěze

výběrového řízení na zhotovitele na dílo-„Obnova vodovodu, II.etapa

náves“ za nabídkovou cenu 1 069 995 Kč bez DPH(1 294 693,95Kč

s DPH).

č.4/19 – OZ schválilo nové znění směrnice o veřejných zakázkách jako

Směrnici o veřejných zakázkách č.1-2019“. Tato směrnice ruší a

nahrazuje „Směrnici o veřejných zakázkách č.2-18“ z 18.12.2018.

č.5/19 – OZ schválilo podání žádosti k MMR o dotaci na úpravu křižovatky u

Spolkového domu ve výši 955 045Kč, vč. DPH.

č.6/19 – OZ schválilo podání žádosti k MMR o dotaci na doplnění dětského

hřiště ve sportovním areálu ve výši 350 000Kč, vč.DPH.

č.7/19 – OZ schválilo podání žádosti o grant Jihočeského kraje na výstavbu

vodovodu II.etapa – náves ve výši vysoutěžené ceny z výběrového

řízení(1 069 995 Kč bez DPH respektive 1 294 693,95Kč s DPH).

č.8/19 – OZ schválilo změny v jednacím řádu zastupitelstva v článku 14,

odstavcích 3 a 5.

 

Celý text zápisu naleznete v příloze pod článkem.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.1-z-14.1.2019.pdf 146.7 Kb