Zápisy ze zasedání 2019

Zápis č.8 z jednání zastupitelstva z 16.12.2019

Výpis usnesení:

č.51/19 – OZ schvaluje podání žádosti o bezúročnou půjčku z Fondu podpory investic JVS na rok 2020 ve výši 3 000 000Kč a pověřuje starostu jednáním v této věci.

č.52/19 – OZ schvaluje dopracování projektu vodovodu a kanalizace tak, aby kapacitně řešil i případné napojení objektu bývalé úpravny vody, který je v majetku obce a kde se předpokládá jeho budoucí využití.

č.53/19 – OZ schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 567/29 o výměře 102 m2 , ostatní plocha, silnice v k.ú. Vidov, oddělené na základě geometrického plánu č.    498-229/2019  ze dne 15.11. 2019 z pozemkové parcely č. 567/1 k. ú. Vidov pod chodníkem a jeho přijetí do majetku obce od Jihočeského kraje a pověřuje starostu jednáním v této  věci a podpisem darovací smlouvy.

č.54/19 – OZ schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu „Úprava křižovatky v obytné zóně“ . Vítězem VŘ je firma Ertl Milan s nabídkovou cenou 876 246 Kč včetně DPH. OZ pověřuje    starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou. Podmínkou realizace je získání dotace z POV JK.

č.55/19 – OZ schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2020 s Dopravním podnikem města Č.Budějovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

č.56/19 - OZ schvaluje cenu vodného a stočného ve dvousložkové formě pro rok 2020. Cena vodného činí 37,42 Kč bez DPH, cena stočného je stanovena na 40,34Kč bez DPH. Ceny      pevných složek dle průtoku vodoměrů zůstávají nezměněny.

č.57/19 - OZ schvaluje následující ceny svozu odpadu pro rok 2020: týdenní svoz 3.100 Kč, čtrnáctidenní 1.900 Kč, měsíční 1.000 Kč, kontejner 1100l 20.000 Kč, jednorázový svoz (ucho) 100  Kč, pytel na odpad 110 Kč.

č.58/19 – OZ schvaluje Rozpočet obce na rok 2020.

č.59/19 – OZ schvaluje Rozpočtový výhled obce 2021-2024.

č.60/19 – OZ schvaluje souhlasné prohlášení o vzniku vlastnického práva k pozemku p.č.42/15 o celkové výměře 6m2 a pověřuje starostu podpisem prohlášení.

č.61/19 – OZ schvaluje termín uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 47/3 a p.č. 25/8 v k.ú. Vidov mezi obcí a p. Fiedlerem, který pozemky užívá, do příští schůze OZ.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-schuze-oz-z-16.12.2019.mp3 205013.7 Kb
zapis-c.8-z-16.12.2019.pdf 166.7 Kb

Zápis č.7 z jednání zastupitelstva z 21.10.2019

Výpis usnesení:

č.44/19 – OZ schvaluje OZV č.1/2019 o vodném a stočném ve dvousložkové formě. Nová vyhláška platí s účinností od 16. dne od vyvěšení a ruší předchozí
                 OZV o vodném a stočném.
č.45/19 – OZ schvaluje pořízení oficiálního vyjádření právníka obce Mgr.Capla týkající se možného vydržení pozemku p.č. 42/15 v k.ú.Vidov.
č.46/19 – OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje dílu „a“ pozemku p.č.116/1 a dílu „b“ pozemku p.č. 113/2 v k.ú. Vidov o celkové výměře 3m2.
č.47/19 – OZ pověřuje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č.567/28 p.č. 567/27 v k.ú. Vidov o celkové výměře 193 m2 pod stavbou chodníku od
                 Jihočeského kraje a pověřuje starostu jednáním v této věci.
č.48/19 – OZ schvaluje vypracování zprávy finančního výboru o těžbě dřeva za období od 1.1. do 31.10. 2019 do konce kalendářního roku.
č.49/19 - OZ schvaluje zachování způsobu svozu a financování nakládání s odpady na rok 2020, tak jako doposud formou známek.
č.50/19 – OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z POV JK na realizaci křižovatky u Spolkového domu a pověřuje starostu jednáním v této věci.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.7-z-21.10.2019.pdf 129.2 Kb
zvukovy-zaznam-z-jednani-oz-ze-dne-21.10.-.mp3 249913.2 Kb

Zápis č.6 z jednání zastupitelstva ze 3.9.2019

Výpis usnesení:
č.36/19 – OZ schvaluje návrh, aby bylo ve věci lesního hospodaření postupováno podle bodů 1,2, a 3 v „Zápisu z pochůzky lesním majetkem obce Vidov“ vypracovaným  ing.Heydou.
č.37/19 – OZ schvaluje na vytěžených plochách nejpozději do konce března 2020 vyřezání nežádoucích dřevin a úklid klesti a po konzultaci s OLH Ing. Janečkem zvážit případné dosázení vhodnou dřevinou.
č.38/19 – OZ pověřuje starostu do příští schůze zastupitelstva zjištěním podmínek a případnou možností podání žádosti na čerpání financí z dotačního programu na kompenzaci nižší ceny dříví na trhu kvůli kůrovci.
č.39/19 – OZ pověřuje starostu do příští schůze zastupitelstva zjištěním možností čerpání dotace na zalesnění vzniklých holin.
č.40/19 – OZ pověřuje starostu do příští schůze zastupitelstva zjištěním podmínek pro podání žádosti na Krajský úřad JK na změnu kategorie lesa z lesa hospodářského na les zvláštního určení (lesy příměstské a rekreační).
č.41/19 – OZ schvaluje a bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru týkající se kontroly lesního hospodaření obce.
č.42/19 – OZ schvaluje prodej pozemku p.č.42/14 o výměře 1m2 do SJM Jiřího a Marie Řezáčových, bytem Vidov 43. Cena 200,- Kč/m2 + ½ výdajů na GPL a sepsání smlouvy. Návrh na vklad hradí kupující.
č.43/19 – OZ schvaluje odložení prodeje pozemku p.č.42/15 o výměře 6m2 na příští schůzi OZ. Zastupitelé do příští schůze provedou místní šetření a navrhnou nejvhodnější variantu řešení.
č.44/19 – OZ schvaluje pověřit starostu jednáním se starostou obce Nedabyle do příští schůze OZ ohledně kvality vody vypouštěné z čističky do Nedabylského potoka.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.6-ze-3.9.2019.pdf 137.9 Kb
audiozaznam-schuze-ze-3.9.wma 108205 Kb

Zápis č.5 z jednání zastupitelstva z 27.6.2019

Výpis usnesení:

č.28/19 – OZ souhlasí a bere na vědomí dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova vodovodu Vidov – II.etapa náves“ s firmou Swietelsky. Na základě podmínek stanovených na minulé schůzi byl určen termín dokončení díla do 16.9. t.r. a navýšeno penále v případě prodlení ze strany zhotovitele.
č.29/19 – OZ souhlasí a schvaluje Zprávu finančního výboru ze dne 12.6.2019.
č.30/19 – OZ schválilo rozpočtovém opatření č.7/2019 a sním spojenou harmonizaci rozpočtu.
č.31/19 – OZ pověřilo starostu obce na základě platného usnesení č.2/18 podpisem kupní smlouvy s s panem Václavíkem do 30.7.2019.
č.32/19 – OZ pověřilo starostu obce na základě platného usnesení č.10/18 podpisem kupní smlouvy s s panem Markem do 30.7.2019.
č.33/19 - OZ pověřilo starostu obce na základě platného usnesení č.38/18 dotazem na krajský úřad ohledně bezúplatného převodu části pozemku p.č.567/26 pod chodníkem od Jihočeského kraje do majetku obce.
č.34/19OZ schválilo na základě platného usnesení č.47/18 termín provedení fyzické inventarizaci majetku do 30.9.2019.
č.35/19 – OZ schválilo a bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne 22.5.2019.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audiozaznam-schuze-z-27.6..mp3 166060.7 Kb
zapis-c.5-z-27.6.2019.pdf 149.3 Kb

Zápis č.4 z jednání zastupitelstva z 16.5.2019

Výpis usnesení:
č.20/19
– OZ schválilo změnu Zápisu č.3. v bodě č.1. Změna bude součástí Zápisu č.3 jako „Dodatek k Zápisu č.3“.
č.21/19 – OZ schválilo finanční podporu 15.ročníku Zelnobraní výše 20 000Kč(oproti předloženým fakturám) a hmotnou podporu formou bezplatného zapůjčení techniky a možností kopírování na OÚ.
č.22/19 – OZ schválilo výběr firmy Ertl Milan k realizaci zakázky „Chodníky podél SIII/15523, 1.část, IV. A etapa. Celková cena díla činí 997 440,01Kč vč. DPH. OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou. Vyhodnocení výběru firmy je přílohou tohoto zápisu.
č.23/19 – OZ pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s firmou Swietelsky na realizaci zakázky „Obnova vodovodu – náves“. Podmínkou podpisu smlouvy je ukončení výstavby do 16.9.2019 a získání bezúročné půjčky s 10-letou splatností od FPI JVS v minimální výši 800 000Kč.
č.24/19 – OZ schválilo zrušení usnesení č.2/16 ze dne 2.3.2016, týkající se záměru prodeje pozemku p.č.44/39 o výměře 113 m2 za 22.600 Kč pod regulační stanicí plynu firmě EON.
č.25/19 - OZ schválilo prodej pozemků p.č.44/45 o výměře 22 m2 a 44/46 o výměře 91 m2 dle GPL č.482-18GE8071/2018 firmě E.ON distribuces.r.o.,F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 28085400,za celkovou cenu 22.600,- Kč (za cenu 200,- Kč/m2 ). Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
č.26/19 – OZ schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028, variantu C. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028 je přílohou zápisu.
č.27/19 – OZ schválilo vypsání výběrového řízení na zpracování socioekonomické a marketingové studie na využití bývalého areálu firmy Tesera.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schuze-oz-z-16.5.-body-1-7.mp3 151393.9 Kb
schuze-oz-z-16.5.-body-8-14.mp3 127404.1 Kb
zapis-c.4-z-16.5.2019486618926.pdf 166.5 Kb

Zápis č.3 z jednání zastupitelstva ze 7.5.2019

Výpis usnesení:
č.18/19 – OZ schválilo pověření kontrolního výboru kontrolou lesního hospodaření obce. Ke kontrole bude přizván i pan Janeček, lesní hospodář obce, případně další odborník na lesní hospodaření. Termín pro provedení kontroly je stanoven do dvou měsíců od předání podkladů od lesního hospodáře obce pana Janečka.
č.19/19 – OZ schválilo uspořádání cyklovýletu podél Dunaje z Pasova do Lince. Obec zajistí dopravce, cena pro účastníky je 150Kč/osoba.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-3-ze-7.5.2019.pdf 84.9 Kb
schuze-ze-7.5.306203174.mp3 149367.2 Kb
schvaleny-dodatek-k-zapisu-c.3-ze-7.5.2019.pdf 52.1 Kb

Zápis č.2 z jednání zastupitelstva z 8.4.2019

Výpisy usnesení:
č.9/19 –
OZ schválilo Účetní závěrku za rok 2018
č.10/19 – OZ schválilo bez výhrad Audit a závěrečný účet za rok 2018
č.11/19 – OZ schválilo na základě výběrového řízení výběr firmy na výstavbu chodníků podél silnice SIII/15523 – 2.část, III. etapa. Vítězem výběrového řízení se stala firma Dopravní stavby HP Bohemia s nabídkovou cenou 1 184 947,51 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybranou firmou
č.12/19 – OZ schválilo technické řešení opěrné zdi při výstavbě chodníku podél silnice S III/15523 – 2.část, I.etapa. Projektována bude kolmá zídka s nejmenším záborem pozemků
č.13/19 – OZ schválilo Zprávu kontrolního výboru – parkování v obci
č.14/19 – OZ schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č.42/14 a p.č.42/15 v k.ú. Vidov.
č.15/19 – OZ schválilo nákup a instalaci 2kusů větších informačních radarů(velikost číslic cca 400mm) s doplňkovým textem „ZPOMAL“, s funkcí zaznamenávající průjezdnost vozidel a maketou kamerového systému a jednoho menšího radaru(číslice 300mm) a doplňkovým textem „ZPOMAL“ dle směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
č.16/19 – OZ pověřilo předsedkyni školské a sociální komise Bc. K.Lidralovou poptávkou cenových nabídek na zpracovatele projektové dokumentace cílového řešení zklidnění dopravy v obci.
č.17/19 – OZ schválilo navýšení částky ve směrnici o oběhu účetních dokladů u drobného hmotného majetku z původních 1000Kč na 3000Kč, tak aby byla tato částka v souladu s platnou normou.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schuze-z-8.4.-cast-1-body1.-7.-.mp3 128686.8 Kb
schuze-z-8.4.-2.cast-body8-14-.mp3 138396.8 Kb
zapis-c.2-z-8.4.2019.pdf 174.1 Kb

Zápis č.1 z jednání zastupitelstva ze 14.1.2019

Výpisy usnesení:
č.1/19 – OZ schválilo výši odměn zastupitelů od 1.1.2019. Bude součástí dodatku k Zápisu č.6/2018.
č.2/19 – OZ schválilo Rozpočtový výhled obce na rok 2020-2023. Bude součástí dodatku k Zápisu č.6/2018.
č.3/19 – OZ schválilo firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. jako vítěze výběrového řízení na zhotovitele na dílo-„Obnova vodovodu, II.etapa – náves“ za nabídkovou cenu 1 069 995 Kč bez DPH(1 294 693,95Kč s DPH).
č.4/19 – OZ schválilo nové znění směrnice o veřejných zakázkách jako „Směrnici o veřejných zakázkách č.1-2019“. Tato směrnice ruší a nahrazuje „Směrnici o veřejných zakázkách č.2-18“ z 18.12.2018.
č.5/19 – OZ schválilo podání žádosti k MMR o dotaci na úpravu křižovatky u Spolkového domu ve výši 955 045Kč, vč. DPH.
č.6/19 – OZ schválilo podání žádosti k MMR o dotaci na doplnění dětského hřiště ve sportovním areálu ve výši 350 000Kč, vč.DPH.
č.7/19 – OZ schválilo podání žádosti o grant Jihočeského kraje na výstavbu vodovodu II.etapa – náves ve výši vysoutěžené ceny z výběrového řízení(1 069 995 Kč bez DPH respektive 1 294 693,95Kč s DPH).
č.8/19 – OZ schválilo změny v jednacím řádu zastupitelstva v článku 14, odstavcích 3 a 5.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.1-z-14.1.2019.pdf 146.7 Kb