Zápisy ze zasedání 2019

Zápis č.6 z jednání zastupitelstva ze 3.9.2019

Výpis usnesení:
č.36/19 – OZ schvaluje návrh, aby bylo ve věci lesního hospodaření postupováno podle bodů 1,2, a 3 v „Zápisu z pochůzky lesním majetkem obce Vidov“ vypracovaným  ing.Heydou.
č.37/19 – OZ schvaluje na vytěžených plochách nejpozději do konce března 2020 vyřezání nežádoucích dřevin a úklid klesti a po konzultaci s OLH Ing. Janečkem zvážit případné dosázení vhodnou dřevinou.
č.38/19 – OZ pověřuje starostu do příští schůze zastupitelstva zjištěním podmínek a případnou možností podání žádosti na čerpání financí z dotačního programu na kompenzaci nižší ceny dříví na trhu kvůli kůrovci.
č.39/19 – OZ pověřuje starostu do příští schůze zastupitelstva zjištěním možností čerpání dotace na zalesnění vzniklých holin.
č.40/19 – OZ pověřuje starostu do příští schůze zastupitelstva zjištěním podmínek pro podání žádosti na Krajský úřad JK na změnu kategorie lesa z lesa hospodářského na les zvláštního určení (lesy příměstské a rekreační).
č.41/19 – OZ schvaluje a bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru týkající se kontroly lesního hospodaření obce.
č.42/19 – OZ schvaluje prodej pozemku p.č.42/14 o výměře 1m2 do SJM Jiřího a Marie Řezáčových, bytem Vidov 43. Cena 200,- Kč/m2 + ½ výdajů na GPL a sepsání smlouvy. Návrh na vklad hradí kupující.
č.43/19 – OZ schvaluje odložení prodeje pozemku p.č.42/15 o výměře 6m2 na příští schůzi OZ. Zastupitelé do příští schůze provedou místní šetření a navrhnou nejvhodnější variantu řešení.
č.44/19 – OZ schvaluje pověřit starostu jednáním se starostou obce Nedabyle do příští schůze OZ ohledně kvality vody vypouštěné z čističky do Nedabylského potoka.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.6-ze-3.9.2019.pdf 137.9 Kb
audiozaznam-schuze-ze-3.9.wma 108205 Kb